Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2018:2)

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanfatta och analysera jämställdhetsperspektivet och resultat av regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) utifrån myndigheternas årsredovisningar och delrapporter som inlämnades till regeringen i februari 2018. Resultatet redovisas i denna rapport, Jämställdhetsintegrering i myndigheter: Jämställdhetsperspektiv och resultat av myndigheternas arbete 2013–2017 (2018:2).

Sammanfattning

Myndigheternas redovisningar påvisar ett brett och intensivt arbete kring jämställdhetsintegrering. Även om dessa redovisningar delger mer aktiviteter än faktiska effekter av arbetet så betyder inte det att effekter inte finns eller kan förväntas. Jämställdhetsintegreringsarbete är ett långsiktigt arbete, och många myndigheter menar sig fortfarande vara i implementeringsfas.

Det fokus som majoriteten av myndigheterna har lagt på arbete med sina styrprocesser kan ses som en bra och nödvändig grund för ett fortsatt och hållbart arbete. För att det arbetet ska ta kliv framåt och i större utsträckning bidra till de jämställdhetspolitiska målen bör uppdrag och arbete ta sin utgångspunkt i identifierade ojämställdhetsproblem. Utifrån myndigheternas redovisningar och resultat kan dessutom finnas anledning att i ett nästa steg vidareutveckla definitionen av jämställdhetsintegrering såväl som uppdragen till myndigheterna.

Analysen av myndigheternas redovisningar påvisar behov av en tydlig framtida samordning av myndigheternas arbete, som innefattar både stöd, uppföljning och återkoppling. Ett brett, intensivt och förankrat arbete pågår på majoriteten av myndigheter, och för att detta arbete inte ska gå till spillo bör uppdraget utvecklas och förtydligas, samt stöd och samordning intensifieras.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Senast uppdaterad: 28 december 2021