Lägesbild 2021 för myndighetsgemensamt arbete mot brottslighet i arbetslivet

Detta är den fjärde lägesbilden från de åtta myndigheterna som samverkar mot arbetslivskriminalitet. Utifrån myndigheternas gemensamma riskvärdering har följande fem branscher störst risk för arbetslivskriminalitet som ger störst samhällsskada: bygg, restaurang, transport, städning samt vård, omsorg och sociala tjänster.

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att under 2021 samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

Ingående myndigheter är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

En del i överenskommelsen inom myndighetssamverkan består av att ta fram en årlig lägesbild. Detta är den fjärde lägesbilden, som den 8 december 2021 beslutades av den myndighetsgemensamma styrgruppen för uppdraget.

Publiceringsdatum: 15 februari 2022

Senast uppdaterad: 15 februari 2022