Ökat genomslag och hård prioritering (2019:3)

Jämställdhetsmyndigheten ska varje år redovisa och samlat analysera åtgärder som föregående år vidtagits av relevanta myndigheter och andra relevanta aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Redovisningen utgör en del av myndighetens system för analys och uppföljning och kommer att fungera som en grund för kommande rapporter.

Rapporten avseende 2018 års åtgärder, Ökat genomslag och hård prioritering: Jämställdhetspolitiska åtgärder i statens budget för 2018 med en historisk tillbakablick, tar sin utgångspunkt i statens styrning via budgetpropositionen för budgetåret 2018. Analysen har företagits i tre steg:

• Analys av jämställdhetsåtgärder i budgeten som helhet ur ett styrmedelsperspektiv och utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen.

• Fördjupad analys av anslagen för jämställdhet inklusive en historisk beskrivning av anslagens utveckling över tid.
• Samlad analys av åtgärder i budgeten som helhet samt anslagen för jämställdhet.

Den sammantagna analysen visar bland annat att genomslaget för jämställdhetspolitiken i statens styrning via budgetpropositionen har ökat över tid, men att:

• Motsatta trender inom anslagen för jämställdhet märks trots den sammantagna förstärkningen av resurser. Inom anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder har en klar ökning skett över tid, men medel har koncentrerats till färre aktörer, medan anslaget Bidrag för kvinnors organisering har minskat i fasta priser men fördelas till en allt större grupp av organisationer.

• Åtgärder och resurser i 2018 års budget är ojämnt fördelade mellan och inom delmålen. Flest åtgärder ses i relation till delmålet om våld, följt av delmålen om ekonomi och hälsa. Minst vanliga är åtgärder i relation till delmålet om det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

• Styrning genom organisering och stärkt förvaltningsstruktur för politikområdet är framträdande under 2018, bland annat genom inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten, men tillfälliga strukturer i form av handlingsplaner och strategier är fortsatt vanliga.

• En mycket begränsad andel av åtgärderna består av tvingande styrning i form av reglering genom lagstiftning och de förekommer primärt i relation till mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Publiceringsdatum: 2 april 2019

Senast uppdaterad: 4 februari 2022