Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021:2)

Den här rapporten är Jämställdhetsmyndighetens första fördjupade uppföljning av det femte delmålet om jämställd hälsa, att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa är ett mycket omfattande område. Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av det femte jämställdhetspolitiska delmålet har därmed avgränsats till en del av vad som ryms inom området. De fördjupningsområden som behandlas i rapporten är olika aspekter av den psykiska ohälsan, maskulinitet och ohälsa, jämställdhet och genus i vårdutbildningarnas innehåll, könsstympade flickors och kvinnors hälsa och tillgång till vård, hälsa hos kvinnor med funktionsnedsättning samt corona och jämställd hälsa. Därutöver görs en övergripande statistisk uppföljning, en översikt av jämställd hälsa i ett internationellt perspektiv samt en översikt av hur problemen med jämställd hälsa yttrar sig för barn och unga, äldre samt hbtq-personer. Även om uppföljningen spänner över ett brett område kan ett antal övergripande slutsatser dras.

Rapporten har fem bilagor:

Bilaga 1: Indikatorbilaga (xlsx)

Bilaga 2: Vad kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa – Kunskapssammanställning (pdf)

Bilaga 3: Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna (pdf)

Bilaga 4: Maskuliniteter och ohälsa (pdf)

Bilaga 5: Genus och jämställdhet i vårdutbildningarnas innehåll

Hälsa

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 2 februari 2021

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023