Stödmaterial för lärosätenas uppföljning av jämställdhetsintegrering

Detta stödmaterial ger lärosäten vägledning för hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan följas upp och utvärderas. Det är en fördjupning av Jämställdhetsmyndighetens Vägledning - stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering, som omfattar hela planerings- och uppföljningsprocessen för myndigheter inklusive lärosäten.

Materialet riktar sig framför allt till ledningsfunktioner, funktioner som arbetar med planering och uppföljning samt samordnare för jämställdhetsintegrering. Uppföljning handlar bland annat om att ge underlag för beslut och återrapportering till riksdag och regering samt ledningar på olika nivåer på lärosätet. Internt på lärosätet är uppföljningsarbetet en del av ett kontinuerligt lärande och utveckling.

Syftet är att stödmaterialet ska hjälpa er som arbetar på landets lärosäten i att synliggöra resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering och vilka effekter på samhällsnivå som arbetet kan antas leda till på längre sikt. Det handlar om att kunna visa på vilket genomslag olika insatser, aktiviteter och åtgärder får och hur arbetet bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 30 juni 2021

Senast uppdaterad: 22 december 2021