Fortsätta stärka arbetet mot prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel. Myndigheten ska kartlägga behoven av särskilda insatser för både vuxna och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utnyttjas inom prostitution eller utsätts för människohandel. Myndigheten ska sprida kunskap om behoven, om att personer som ingår i riskgrupper är särskilt utsatta, och om vilket stöd som de behöver få från till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jämställdhetsmyndigheten ska tydliggöra att personer som har en funktionsnedsättning är särskilt sårbara när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten ska ta till vara resultaten från den stora kartläggning av prostitution och människohandel som myndigheten också arbetar med

Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel, och med flera andra myndigheter, däribland Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och MUCF. Jämställdhetsmyndigheten ska samråda med Barnombudsmannen. 

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter