Höja kunskapen om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra informationsinsatser om vilken påverkan som våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan ha på människors arbetsliv. Myndigheten ska redogöra för vilka av arbetslivets regelverk som berörs av frågor kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten ska samla in och sedan sprida kunskap i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare. Jämställdhetsmyndigheten ska ta till vara på kunskap och lärdomar från uppdraget om ökad upptäckt av våld m.m., som flera myndigheter har haft tillsammans. Jämställdhetsmyndigheteten ska också inhämta erfarenheter från
DO:s uppdrag om informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier
• DO:s och Arbetsmiljöverkets uppdrag att utveckla en digital plattform

Jämställdhetsmyndigheten ska föra en dialog med flera myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, länsstyrelserna, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska också inhämta kunskap från och föra en dialog med parterna på arbetsmarknaden.

Startdatum: 03 mars 2022

Slutdatum: 29 februari 2024

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete