Samverkan för ökad upptäckt av våld (2022:9)

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen verkat för förbättrad upptäckt av våld med mera. Utgångspunkten för arbetet har varit en plan för utökad samverkan på området 2019-2021, som Socialstyrelsen redovisade till regeringen den 21 maj 2019 (S2018/03696/JÄM).

Myndigheterna har i samverkan utvecklat de områden som identifierats i planen, det vill säga frågor om rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande, övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd, hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer och förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter. Myndigheterna har därefter utvecklat arbetet med ovan nämnda frågor gentemot sina målgrupper. Med våld avses enligt regeringsuppdraget våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och brottsoffer.

Antalet enskilda som får frågor om våldsutsatthet har ökat

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att de myndighetsgemensamma såväl som de myndighetsspecifika insatserna har skapat goda möjligheter för ett långsiktigt, systematiskt och aktivt arbete för ökad upptäckt av våld, på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Arbetet i samverkan har resulterat i att arbetet på de klientnära myndigheterna har utvecklats och förbättrats, direkt i förhållande till målgrupperna, samtidigt som medarbetarnas förutsättningar att förbättra stödet till målgrupperna förstärkts. Frågor om våld har fått större legitimitet och ett strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte har bidragit till en kunskapsförflyttning på myndigheterna i frågor om våld. Jämställdhetsmyndigheten bedömer att antalet ärenden där enskilda får frågor om våldsutsatthet har ökat och att hanteringen av ärenden där svaret varit jakande har förbättrats.

Stora satsningar på kompetenshöjande insatser har genomförts

Jämställdhetsmyndighetens analys visar att myndigheterna har skapat goda förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ställa frågor om våld. Rutiner och metoder för ökad upptäckt av våld har utvecklats. Information om våld, lagstiftning, skydd och stöd samt hänvisningar till rätt instans, finns med i olika former av handläggarstöd. Stora satsningar på kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer har genomförts. Det strategiska kommunikations-arbetet i samverkan har bidragit till större likvärdighet i information till personer som myndigheterna möter i sina verksamheter. Samtliga myndigheter har information om våld, skydd och stöd till våldsutsatta samt information om var våldsutövare kan söka stöd och behandling, på sina externa webbplatser.

Identifierade utvecklingsområden för fortsatt arbete med frågor om våld

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att det finns flera utvecklingsområden som ett vidare arbete med frågorna kan innefatta. Jämställdhetsmyndigheten understryker bland annat vikten av att fortsätta arbetet med att implementera rutiner och metoder, göra dem kända och försäkra att effekterna av dem systematiskt följs upp. Utbildningsmaterial och handledningsstöd till chefer behöver tas fram, som möjliggör chefers stöd och handledning till medarbetare som ska ställa frågor om våld, och i vissa fall även på distans. Arbetet kring upptäckt av våldsutövare och hur frågor kan ställas till potentiella våldsutövare kvarstår, ett område inom vilket vetenskaplig kunskap efterfrågas. Rutiner och metoder som förtydligar arbetsgivarens ansvar för ökad upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande bland medarbetare behöver utvecklas. Våld i hemmet ska betraktas som en arbetsmiljöfråga, då utsatthet för våld eller våldsanvändning kan påverka arbetsförmågan. Insatser för att nå ut till flickor och unga kvinnor inom samtliga våldsområden behöver stärkas liksom kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck, sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel samt våld gentemot utsatta/sårbara grupper.

Ledning och styrning har en avgörande betydelse

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att samverkan som arbetsform kan innefatta både möjligheter och utmaningar. Arbetet har synliggjort olika organisatoriska förutsättningar som underlättar och möjliggör ett framgångsrikt och effektivt arbete med frågor om våld, både i samverkan och på myndigheterna.

Jämställdhetsmyndigheten analys visar att ledning och styrning har en avgörande betydelse för att arbetet med ökad upptäckt av våld ska kunna göras uthålligt över tid och implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter. I rapporten lämnar Jämställdhetsmyndigheten förslag på organisatoriska förutsättningar som kan stärka ett fortsatta arbete, på myndigheterna såväl som i samverkan.

Bilagor

Bilaga 1: Utvärdering av pilotverksamhet för ökad upptäckt av våld via några samordningsförbund

Bilaga 2: Arbetsförmedlingens slutredovisning av uppdraget till regeringskansliet

Bilaga 3: Försäkringskassans slutredovisning av uppdraget till regeringskansliet

Bilaga 4: Migrationsverkets slutredovisning av uppdraget till regeringskansliet

Bilaga 5: Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer

Bilaga 6: Färdplan för myndighetssamverkan för ökad upptäckt av våld 2020-2021

Bilaga 7: Kommunikationsstrategi upptäck våldet

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 31 mars 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024