Fördjupat stöd genom erfarenhetsutbyte

JiM+ är en av Jämställdhetsmyndighetens stödinsatser till länsstyrelser och myndigheter med jämställdhetsuppdrag. Vi erbjuder ett erfarenhetsutbyte, där myndigheter som liknar varandra deltar tillsammans. Genom utbytet, som pågår i 1,5 år, arbetar myndigheterna konkret med att utveckla sina arbetssätt för jämställdhetsintegrering.

Syftet med erfarenhetsutbytet inom JiM+ är att bredda, förankra och fördjupa arbetet med jämställdhetsintegrering - och öka systematiken - för att förbättra förutsättningar att nå resultat och effekter, såväl inom myndigheternas politikområden som jämställdhetspolitiken.

Upplägg i korthet:

  • Träffarna utgår från myndigheternas pågående arbete med jämställdhetsintegrering.
  • Funktioner som är strategiska för jämställdhetsarbetet deltar tillsammans: analysfunktion, chef, controller och samordnare för jämställdhetsintegrering.
  • Deltagarna träffas fem gånger och utbyter erfarenheter kring konkreta arbetssätt för jämställdhetsintegrering.
    Konceptet har en tydlig struktur för att skapa goda förutsättningar för samtal som leder framåt. Innehållet anpassas efter varje grupp av myndigheters specifika behov.
    Den kunskap och erfarenhet som framkommer i JiM+ utvecklar Jämställdhetsmyndighetens stöd och sprids vidare till andra myndigheter.

Konceptet JiM+ har utvecklats av Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet. 21 myndigheter, varav tre länsstyrelser, har hittills deltagit i de två omgångarna av JiM. Den första omgången har utvärderats genom följeforskning.

Hur går erfarenhetsutbytet till?

Deltagarna tar med sig erfarenheter, utmaningar och konkreta exempel på arbetssätt till de gemensamma träffarna. Under dessa fastställer vi gemensamt framgångsfaktorer och viktiga förutsättningar som bidrar till ett konkret stöd i genomförandet. Genom uppgifter och reflektionsfrågor får deltagarna stöd att omsätta lärdomarna i sin myndighets verksamhet.

Jämställdhetsmyndigheten fungerar som ett stöd och håller samman arbetet i alla delar av processen. Varje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar, och får konkret stöd utifrån sina behov. Statistikmyndigheten SCB och Ekonomistyrningsverket bidrar i planering och genomförande av var sin träff.

Teman i JiM+

Varje träff har ett tema och följer en särskild ordning, som är viktig att följa för att nå resultat i jämställdhetsarbetet. 

JiM+ konceptet steg för steg. Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten steg för steg som leder till effekt. Förberedelseperiod, inriktning, problemformulering, jämställdhetsbudgetering, fördjupning och uppföljning.


Förberedelseperiod

Förberedelseperioden är tre månader. Syftet är att förbereda för deltagande i JiM+ och se till att det finns grundläggande förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering i er organisation.

Träff 1

Den första träffen fokuserar på övergripande jämställdhetsproblem inom de deltagande myndigheternas respektive samhällsområde. Vi undersöker kopplingen mellan verksamhetsmålen och de jämställdhetspolitiska målen, och hur jämställdhet kan bidra till högre måluppfyllelse.

Träff 2

På den andra träffen fördjupar vi oss i hur man kan bryta ner de övergripande inriktningarna i konkreta mål och aktiviteter i verksamhetsplaneringen. Vi tittar också på hur vi kan göra analyser med fler indelningsgrunder än kön, för att bryta ner de övergripande jämställdhetsproblemen och göra planeringen mer träffsäker. Träffen planeras och genomförs tillsammans med statistikmyndigheten SCB.

Träff 3

Temat för den tredje träffen är resursfördelning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att höja kunskapen kring jämställdhetsbudgetering och att undersöka vilka konsekvenser resursfördelningen får för jämställdhet. Träffen planeras och genomförs tillsammans med Ekonomistyrningsverket.

Träff 4

Den fjärde träffen ger möjlighet till fördjupning på ett tema som är särskilt angeläget för gruppen. Teman för denna träff i tidigare omgångar har varit jämställdhetsintegrering och Agenda 2030 och att göra intersektionella analyser på myndigheter.

Träff 5

På den sista träffen delar vi kunskap och erfarenheter av arbetet med uppföljning och hur det kan utvecklas. Vi summerar också vad vi åstadkommit i JiM+, och blickar framåt.

Vill du veta mer?

Kontakta jimplus@jamstalldhetsmyndigheten.se

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 22 juli 2021

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter

En tecknad illustration av en man och två kvinnor som samtalar runt två laptops. Det står en kaffetermos och två kaffekoppar på bordet.

Få en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är och hur jämställdhetsintegrering kan förbättra det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Gå till webbutbildningen
En tecknad illustration av en man och två kvinnor som samtalar runt två laptops. Det står en kaffetermos och två kaffekoppar på bordet.