Fördjupat stöd i JiM+

I uppdraget JiM+ medverkar ett antal statliga myndigheter som av regeringen fått uppdrag kring jämställdhetsintegrering. Målet är att genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stöder arbetet.

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med andra myndigheter utvecklat en stödform där erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling står i fokus. Konceptet kallas JiM+.

"JiM+ är ett konkret stöd för arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Det sker genom erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande."

JiM+ är ett konkret stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i form av strukturerat erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Varje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar. I JiM+ deltar grupper av myndigheter som har liknande kärnverksamhet tillsammans. Genom att olika strategiska funktioner deltar, stärks förankring och spridning inom organisationerna. Samtidigt bidrar JiM+ till metodutveckling och att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i staten.

Förberedelsefas och fem träffar 

JiM+ är upplagt som en serie om fem heldagsträffar under drygt ett år och deltagandet föregås av en förberedelseperiod. Varje träff har ett tema som är centralt för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. På träffarna sker ett strukturerat lärande och erfarenhetsutbyte. Mellan träffarna genomför deltagarna uppgifter för att stärka och utveckla det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheten. Inför varje träff kommer samordnarna från de olika myndigheterna träffas i sina respektive grupper.

Syftet är att stärka arbete med jämställdhetsintegrering i myndighetens ordinarie styrprocesser och att utveckla arbetssätt och följa upp resultat för att nå ökad jämställdhet. Därför deltar ledningsfunktioner tillsammans med funktioner med ansvar för planering och uppföljning, ekonomi kopplat till jämställdhetsbudgetering och samordnare för jämställdhetsintegrering. 

Myndigheter bjuds in att delta

Under 2022-2023 ingår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för delaktighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i Skåne, Kronoberg och Västmanland.

Konceptet JiM+

JiM+ är upplagt som en serie om fem heldagsträffar under drygt ett år. Varje träff har ett tema som är centralt för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som ett stöd och håller samman arbetet i alla delar av processen.

JiM+ konceptet steg för steg. Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten steg för steg som leder till effekt. Förberedelseperiod, inriktning, problemformulering, jämställdhetsbudgetering, fördjupning och uppföljning.

1. Inriktning för arbetet – vilka ojämställdhetsproblem ska lösas?
2. Fördjupad problem- och målformulering – att omsätta inriktningen i verksamhetsplanering.
3. Jämställdhetsbudgetering – resursfördelning kopplat till jämställdhet
4. Uppföljning – utveckla arbetet med att följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.
5. Fördjupning – en träff som anpassas utifrån myndigheternas typ av verksamhet och behov

Utbytet tar sin utgångspunkt i och ska stärka pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Inför varje träff förbereder sig myndigheterna på att dela arbetssätt, erfarenheter och utmaningar relaterade till temat. På träffarna sker erfarenhetsutbyte, där deltagarna möter sina motsvarigheter från de andra myndigheterna, och gemensam utveckling. Efter varje träff får deltagarna med sig uppgifter för att utveckla processerna i sin respektive myndighet, för att kärnverksamheten ännu bättre ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Ledningsfunktioner centrala i arbetet

Tidigare erfarenheter och utvärderingar har visat att ledningens styrning av jämställdhetsarbetet är en grundförutsättning för att nå resultat. Erfarenhetsutbytet är därför utformat så att ledningsfunktioner deltar tillsammans med ansvarig för en del av kärnverksamheten.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 22 juli 2021

Senast uppdaterad: 30 september 2022

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter

En tecknad illustration av en man och två kvinnor som samtalar runt två laptops. Det står en kaffetermos och två kaffekoppar på bordet.

Få en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är och hur jämställdhetsintegrering kan förbättra det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Gå till webbutbildningen
En tecknad illustration av en man och två kvinnor som samtalar runt två laptops. Det står en kaffetermos och två kaffekoppar på bordet.