Dags att prioritera det våldsförebyggande arbetet

Jämställdhetsmyndigheten ska vartannat år redovisa en fördjupad uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I uppföljningen ska resultat av vidtagna åtgärder redovisas och analyseras. Rapporten ska utgöra ett underlag för regeringens skrivelse till riksdagen av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att arbetet utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor fortsätter att utvecklas och att flera aktörer bidrar till ett verkningsfullt arbete. Många av Sveriges kommuner har byggt upp grundstrukturer för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, men det finns allvarliga brister, framför allt i stödet och skyddet till våldsutsatta. Det finns också stora skillnader över landet i hur arbetet bedrivs. Därtill behöver kommunernas våldsförebyggande arbete prioriteras och fler arbetssätt för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare behöver utvecklas. Även om det gjorts framsteg så behöver arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel fortsätta att stärkas. Uppföljningen visar också att avsaknaden av tillräckliga prioriteringar inom rättsväsendet riskerar att försämra effektiviteten i brottsbekämpningen.

Till rapporten finns tre underlagsrapporter:

Människohandel för sexuella ändamål (Underlagsrapport 2024:6)

Kommunernas förutsättningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor (Underlagsrapport 2024:7)

Arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Västerbotten (Underlagsrapport 2024:8)

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2024

Senast uppdaterad: 23 maj 2024