Ogiltig frånvaro för jämställdheten

Målet om en jämställd utbildning är inte uppnått. Flickor och pojkar har fortfarande inte samma möjligheter och villkor i skolan trots politiska ambitioner och en omfattande styrning av skolans jämställdhetsuppdrag. Det finns bestående skillnader mellan flickors och pojkars studieresultat, psykiska hälsa och värderingar.

Flickor som grupp upplever oftare skolstress och höga krav på sig själva, och de känner mindre trygghet i och tillhörighet till skolan än vad pojkar gör. På gruppnivå når pojkar sämre studieresultat, samtidigt som pojkar i årskurs 9 med högutbildade föräldrar är den grupp som har höjt sina betyg mest. Pojkar utsätts för mer fysiskt våld och hård jargong, medan flickor blir utsatta för upprepade verbala och sexuella kränkningar.

Det här är den första uppföljningen av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd utbildning sedan det infördes 2016. Den visar att flickor och pojkar i stora delar inte har samma förutsättningar när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Skolans jämställdhetsuppdrag är komplext, och skolpersonal behöver bättre förutsättningar för att kunna genomföra det. Tillräckliga resurser och generella satsningar på en ökad kvalitet och likvärdighet mellan skolor och grupper av elever är är centralt för att nå målet om en jämställd utbildning.

Till uppföljningen finns tre underlagsrapporter och en statistikbilaga:

Utbildning

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024