Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om covid-19 och våldsutsatthet

Jämställdhetsmyndigheten fick i ett tidigt skede i covid-19-pandemin i uppdrag av regeringen att arbeta för att sprida kunskap till kommunerna för att kunna ge stöd och hjälp till personer som riskerar att utsättas för våld. Syftet med uppdraget har varit att underlätta för kommunernas arbete genom att identifiera, utveckla och sprida arbetssätt och informationsmaterial under pandemin.

I slutet av april 2020 fick vi i uppdrag av regeringen att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten skulle kunna användas inom kommunernas verksamheter.

Vi har därefter spridit dessa arbetssätt till kommunerna. Genomförandet av uppdraget har utgått från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19 samt från målsättningarna i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10).

I genomförandet av uppdraget har vi också utgått från de särskilda behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har tagit hänsyn till att kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattades av uppdraget.

Uppdraget slutredovisades till regeringen 26 februari 2021. 
Rapporten Covid-19 och våldsutsatthet (2021:8)

Fortsatt uppdrag 2021

I maj 2021 fick vi uppdrag att fortsätta att utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av pandemin. I uppdraget skulle vi särskilt fokusera på att ytterligare utveckla och sprida metoder, informationsmaterial och arbetssätt som ska underlätta för kommuner att nå grupper som riskerar att vara särskilt våldsutsatta under pandemin. 

Rapporten lämnades in till regeringen 31 mars 2022.
Arbetet mot våldsutsatthet under covid-19

Webbinarier om covid-19 och våldsutsatthet

Under 2021-2022 har vi genomfört tre webbinarier där myndigheter, organisationer och kommuner diskuterar arbetet mot våldsutsatthet under pandemin.

Ta del av våra webbinarier

Effekter av covid-19-pandemin

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 23 mars 2022

Senast uppdaterad: 6 april 2022