Stödmaterial, rapporter och uppdrag

Vi arbetar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål. Här beskriver vi kortfattat Jämställdhetsmyndighetens och andras regeringsuppdrag på området könsstympning. Du hittar även informationsmaterial, publikationer och rapporter.

Ett rum med många åhörare som lyssnar till generalsekreterare Lena Ag som håller en presentation

Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till att jämställdhetspolitiken genomförs effektivt. Vi följer upp att regeringens insatser och prioriteringar för jämställdhet får genomslag. Vi ska ha de maktordningar som nämns nedan i åtanke för att bidra till bättre prioriteringar och att insatserna blir mer träffsäkra.

 • social bakgrund
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett sådant område där målgrupperna är heterogena, alltså olika, och i behov av olika insatser.

Vi arbetar utifrån regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin är vägledande i myndighetens arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Strategins fyra målsättningar

 • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

 Uppdrag

Våra pågående uppdrag

I 2024 års regleringsbrev fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att fortsätta ansvara för att samordna arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.  Jämställdhetsmyndigheten ska med utgångspunkt i de förslag som vi lämnade till regeringen i september 2023 och i det hittills utförda arbetet samordna och stödja såväl utveckling som implementering av myndigheters arbete för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Länsstyrelserna, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för stöd till trossamfund, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten och andra för uppdraget relevanta myndigheter och aktörer.

Uppdraget slutredovisas i 31 mars 2026.

Mer om uppdraget i regleringsbrevet.

Våra tidigare uppdrag

Myndighetsgemensamt uppdrag

I april 2021 fick Jämställdhetsmyndigheten och flera andra myndigheter ett myndighetsgemensamt uppdrag för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingick fem insatser/deluppdrag, där Jämställdhetsmyndigheten ansvarade för två deluppdrag. Uppdragen slutredovisades till regeringen i september 2023.

Samordning och uppföljning

Jämställdhetsmyndigheten fick i uppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor som bedrivs av myndigheter och andra relevanta aktörer. Vi skulle även inhämta svenska och internationella forskningsresultat inom området samt bjuda in det civila samhällets organisationer till kunskapsutbyte.

Inom ramen för uppdraget har vi bland annat:

 • Bjudit in till nationella samordningsmöten med myndigheter och andra relevanta aktörer för kunskaps-och erfarenhetsutbyte
 • Tagit fram en digital sammanställning av material som ska fungera som stöd i arbetet.
 • Inhämtat synpunkter från Domstolsverket och Nämndemännens riksförbund
 • Identifierat legala hinder i lagstiftningen

Utveckling av arbetssätt och metoder för förebyggande arbete

Vi fick också i uppdrag att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning. Med utgångspunkt i de inventeringar som gjorts i tidigare uppdrag om effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning skulle vi identifiera en eller flera metoder som har god potential att fungera i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten skulle enligt uppdraget också följa och utvärdera arbetet i syfte att hitta evidens för metoder för förebyggande arbete som kan spridas och användas av aktörer som möter målgruppen. Vi skulle ta fram en plan för hur metoderna ska följas, förvaltas och utvecklas under längre tid. Planen visar på  vilka ytterligare insatser som krävs för att metoderna ska kunna anses vara evidensbaserade.

Inom ramen för uppdraget har vi bland annat:

 • Gett i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att ta fram ett kunskapsunderlag avseende effektiva arbetssätt och metoder som skulle kunna vara tänkbara i en svensk kontext för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. 
 • Gett i uppdrag till Cecilia Kjellgren docent/lektor Linneuniversitetet att en intervjustudie med deltagare i organisationen Existeras intervention, med syfte att identifiera vad som krävs för att interventionen ska anses vara evidensbaserad.

Slutsatser/identifierade utvecklingsområden

Uppdraget resulterade i ett antal identifierade utvecklingsområden som ska bidra till att nå relevanta mål i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi konstaterar bland annat att nationell samordning av arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor är viktigt för fortsatt utveckling inom området. Vi identifierar också yrkesgrupper som exempelvis personal inom skola och rättsväsende i behov av fortsatt kompetensutveckling. Vi lämnar även bedömningen att samordning och effektivisering av ungdomsmottagningarnas verksamheter bör prioriteras.

Uppdrag om arbetssätt för barn- och ungdomsledare

2018 inventerade Jämställdhetsmyndigheten effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingick att sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen. 

Vi skulle även inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor. Vi skulle lägga särskilt fokus på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning. Relevanta metoder skulle spridas till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Uppdraget slutredovisades till regeringen i december 2020. Vi kunde konstatera att

 • det finns få exempel på särskilda arbetssätt och metoder inom området,
 • att målgruppen behöver involveras bättre i arbetet och
 • att informationssatsningar behöver bli mer tillgängliga och nå ut till alla berörda.

Andra aktörers tidigare uppdrag

Kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt

Länsstyrelsen i Östergötlands län fick i uppdrag att stödja och samordna ett arbete med att genomföra kunskapshöjande insatser om könsstympning.

Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kartlade i ett första steg, inom sina ansvarsområden, behovet av kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt.

Med stöd av Länsstyrelsen i Östergötland har myndigheterna genomfört de kunskapshöjande insatser och utvecklat de arbetssätt som myndigheterna bedömt behövs och som varit möjliga att genomföra.

Syftet har varit att öka kunskapen och utveckla arbetssätt så att risk för könsstympning och redan genomförd könsstympning ska upptäckas, att utsatta får ett gott bemötande, att orosanmälan eller polisanmälan ska ske i de fall det är befogat och att så bra bevismaterial som möjligt ska finnas att tillgå när brott utreds och åtal väcks.

De kunskapshöjande insatserna har planerats och genomförts tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet (Barnafrid).

Slutredovisning av uppdraget.

Informationsinsatser

Länsstyrelsen i Östergötlands län fick i uppdrag att, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund, gemensamt planera och genomföra informationsinsatser. De skulle vara riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen, till exempel elevhälsa och förskola.

Syftet har varit att öka kunskapen om brottet könsstympning och att få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård. Arbetet resulterade ibland annat i hemsidan www.könsstympning.se som en gemensam insats för att höja kunskapen och sprida information om könsstympning till yrkesverksamma, utsatta och deras anhöriga.

Uppdragets slutredovisning. 

Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till trossamfundens verksamhet

Myndigheten för stöd till trossamfund fick i uppdrag att arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare. De har samarbetat med Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdragets slutredovisning.

 Material och rapporter

Digital sammanställning

För att stötta myndigheter och andra aktörer som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en digital sammanställning. I den har vi samlat material och produkter som har tagits fram av olika aktörer.

Rapporter

Könsstympning.se

webbplatsen Könsstympning.se finns samlad och tillgänglig information om könsstympning. Den drivs av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Informationsmaterial för barn- och ungdomsledare

Dessa informationsmaterial och filmer är användbara för att sprida kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Materialet är främst framtaget med målgruppen fritidsledare och andra barn- och ungdomsledare i åtanke.

Lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Det här materialet riktar sig särskilt till barn och ungdomsledare med syfte att belysa att könsstympning är ett särskilt svårt ämne att prata om, men att tystnad inte är lösningen. I handboken finns kortfattad kunskap och information med syfte att stötta dig som barn- och ungdomsledare i att våga och kunna ta möjligheten att belysa området och sprida information om att stöd finns att få.

Lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Filmer

Den här kortfilmen belyser vikten av att ungdomsledare känner en trygghet i att kunna besvara funderingar eller frågor som kan uppfattas som obekväma eller svåra att ta i. Filmen har som syfte att på ett enkelt och tillgängligt sätt illustrera den osäkerhet som kan upplevas vid särskilt svåra frågor men att tystnad inte är lösningen.

I en annan film talar Luul Jama, grundare av den ideella organisationen Existera som ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning, samt arbetar för att motverka att fler flickor utsätts.

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor - en kartläggning

Den här skriften är till dig som är verksam inom en organisation eller verksamhet
som möter flickor och kvinnor som blivit utsatta eller som riskerar att utsättas för
könsstympning. Syftet är att visa på åtta verksamheters erfarenheter från sitt arbete,
men även att belysa utmaningar, behov och vägen framåt för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

 

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 19 maj 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024