Inget att vänta på – 5 steg för ett våldsförebyggande arbete

Konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor i form av mänskligt lidande och samhällskostnader är enorma. Varje år kostar mäns våld mot kvinnor 43 miljarder kronor. Går det att göra någonting åt det här då? Ja det gör det, om vi hjälps åt. Här presenterar vi ett strategiskt arbetssätt i fem steg på hur du och din organisation kan bidra till att förebygga våld.

Barn i fokus tittar argt på sin pappa som också är arg och tittar ut ur bilden

Här presenterar vi en praktisk guide i fem steg på hur du och din organisation kan bidra till att förebygga våld. Guiden är en kort sammanfattning av vår handbok Inget att vänta på. Stegen behöver inte följas i den ordning de presenteras.

Begränsande könsnormer bidrar till att män utövar våld

Både globalt och nationellt står män för majoriteten av allt våld, men det betyder inte att män av naturen är mer våldsamma eller att alla män utövar våld. Men det innebär att det är möjligt att förändra de negativa idéer om makt och maskulinitet som ursäktar våld.

Tidiga våldsförebyggande insatser är en förutsättning för att uppnå jämställdhet och sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Det finns inget att vänta på.

Maskulinitet handlar om egenskaper och beteenden som förknippas med eller anses passa män. En del av föreställningarna kring maskulinitet innebär begränsningar för både män och kvinnors livsutrymme. Det kan till exempel handla om att män inte får visa känslor utom aggressivitet; att de ska vara starka och dominanta. Oftast bygger de här idéerna på att det är viktigt att vara motsatsen till det som betraktas som feminint. Det är den här typen av idéer som ibland kallas för destruktiva maskulinitetsnormer. Genom att vidga normer och idéer om kön kan inlärda beteenden som skadar den egna personen och andra, förändras och motverkas. 

5 steg för ett våldsförebyggande arbete

I praktiken kan arbetet innebära en annan ordning, att flera steg arbetas på samtidigt och det kan uppstå behov att gå fram och tillbaka mellan de olika stegen.

Steg 1 – Initiera samverkan

Under steg ett identifierar ni strategiska partners och verksamhetsområden och säkerställer att det finns mandat och resurser för att genomföra arbetet. Vilka förutsättningar har ni och hur kan det våldsförebyggande arbetet integreras i redan pågående processer och inom andra preventionsområden?

Steg 2 – Beskriv våld som problem

I det andra steget beskriver ni de problem som finns och som ni vill påverka. Samla in information om vilket våld som förekommer i ert sammanhang. Utifrån den kartläggningen fokuserar ni på det våld ni kan motverka. Vilket våld är det som förekommer i ert sammanhang som ni kan förändra?

Steg 3 – Identifiera faktorer för förändring

Det tredje steget innebär att identifiera vilka risker ni kan minska och vilket skydd ni kan stärka för det våld ni vill förebygga och att identifiera vilka faktorer ni kan påverka genom era insatser.

Steg 4 – Utveckla insatser

I steg fyra så ska ni konkretisera ert våldsförebyggande arbete och utveckla era insatser.

Steg 5 – Implentera, följ upp och sprid

I det femte steget så genomför ni arbetet, följer upp hur det gått och sprider vidare era kunskaper och erfarenheter. Det sista steget innebär att ni skapar en långsiktig hållbarhet för det våldsförebyggande arbetet.

Tre olika preventionsnivåer

Tidiga våldsförebyggande insatser är en förutsättning för att uppnå jämställdhet. Det finns inget att vänta på.

De tre preventionsnivåerna

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 26 juli 2022

Senast uppdaterad: 21 september 2023