Grupp 2: Jämställdhetsintegrering och brottsförebyggande arbete

Här samlar vi all information kring träffarna i JiM+. Vi presenterar syfte och innehåll för de olika träffarna, vilka personer de vänder sig till och vilka förberedelser som krävs. Det är också här ni deltagare hämtar material och tar del av dokumentation från träffarna. Deltagande länsstyrelser är Kalmar, Skåne, Värmland och Östergötland. Polismyndigheten ingår med brottsförebyggande samordnare från polisregionerna Bergslagen, Syd och Öst.

En del av materialet finns redan på plats, men en del kommer vi att utforma tillsammans med planeringsgruppen, det vill säga tillsammans med en kontaktperson från varje myndighet, och ladda upp efterhand.

Förberedelsefas – september till december 2023

Deltagande i JiM+ inleds med en förberedelseperiod på tre månader. Syftet är att förbereda ert deltagande i JiM+ och säkerställa att grundläggande förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering finns på plats i er organisation. Syftet är också att förbereda inför uppstartsträffen i JiM+.

Under förberedelseperioden behöver ni:

1. Skapa en arbetsgrupp

Utse vilka funktioner som ska delta i JiM+ och formera en arbetsgrupp. Detta görs i dialog med Jämställdhetsmyndigheten och de andra deltagarna i gruppen. Arbetsgruppen kommer gemensamt att förbereda sig inför varje träff och har ett ansvar att omhänderta erfarenheter och lärdomar från JiM+ till den egna organisationen.

2. Ta del av webbutbildning

Arbetsgruppen kan med fördel ta del av Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter tillsammans. Utbildningen har tagits fram för att ge yrkesverksamma inom offentlig sektor en första orientering kring jämställdhetsintegrering.

3. Göra en självskattning

Syftet är att ta reda på i vilken mån förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering finns på plats i organisationen och hur väl jämställdhetsarbetet är förankrat i planerings- och uppföljningsprocessen. Självskattningen görs huvudsakligen av arbetsgruppen, vissa delar diskuteras också i ledningsgruppen. Självskattningen hittar du sist i vägledningen Planera, organisera och följa upp. I vägledningen kan du fördjupa dig mer i arbetet med jämställdhetsintegrering.

4. Diskutera i ledningsgrupp

Myndighetens ledningsgrupp bör föra ett samtal kring organisatoriska förutsättningar, förväntningar och mål, utmaningar och ledningens roll utifrån resultatet av självskattningen och ett frågeunderlag. Underlag och genomförande av detta moment diskuterar vi i planeringsgruppen.
Diskussionsunderlag för ledningsgrupp (pdf, 340 kb)

 

Träff 1: Övergripande inriktning för arbetet

Den första träffen fokuserar på övergripande jämställdhetsproblem inom ert samhällsområde och hur ni genom er verksamhet kan bidra till att lösa dessa. Vi fördjupar oss i kopplingen mellan verksamhetsmålen och de jämställdhetspolitiska målen och hur jämställdhet kan bidra till högre måluppfyllelse i er verksamhet. Vi lägger också grunden för samarbetet i JiM+ och pratar om roller och ansvar i jämställdhetsarbetet. På denna träff deltar länsråd och representanter för Regeringskansliet.

Inför träffen

Förbered en presentation utifrån en gemensam mall som tas fram av Jämställdhetsmyndigheten i dialog med kontaktpersonerna. Frågorna bygger på självskattningen och det samtal i ledningsgruppen som ingår i förberedelseperioden.

Material

Mall för presentation (pdf).

Datum och deltagare

1 februari kl. 9.00-15.00. Digital träff.

På träffen deltar alla ordinarie funktioner i JiM+. Länsråd och representanter för Regeringskansliet deltar kl. 10.00-12.00.


Träff 2: Omsätta övergripande mål i verksamhetsplanering

På den andra träffen kommer vi att dela erfarenheter av att bryta ner de övergripande målen i konkreta delmål och aktiviteter i verksamhetsplaneringen. Vi kommer också titta på hur vi kan göra analyser med fler indelningsgrunder än kön, för att bryta ner de övergripande jämställdhetsproblemen och göra planeringen mer träffsäker. Träffen planeras och genomförs tillsammans med statistikmyndigheten SCB.

Inför träffen

Förbereda en presentation utifrån en gemensam mall som tas fram av Jämställdhetsmyndigheten i dialog med kontaktpersonerna. Ni kommer att få beskriva konkret hur ni gjort för att omsätta de övergripande målsättningarna i verksamhetsplaneringar och dela med er av dilemman och framgångsfaktorer.

Material

Datum och deltagare

17 april 2024 kl. 10.00-15.00.

På träffen deltar alla ordinarie funktioner i JiM+.


Träff 3: Jämställdhetsbudgetering

Temat för den tredje träffen är resursfördelning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att höja kunskapen kring jämställdhetsbudgetering och att undersöka vilka konsekvenser resursfördelningen får för jämställdhet. Träffen planeras och genomförs tillsammans med Ekonomistyrningsverket.

Inför träffen

Förbered en presentation utifrån en gemensam mall som tas fram av Jämställdhetsmyndigheten i dialog med kontaktpersonerna. Presentationen kommer vara ett underlag för samtal kring hur resurser för delas inom myndigheten, utifrån ett könsperspektiv.

Material

Mall för presentation. Laddas upp efter anpassning och avstämning med kontaktpersoner.
Förbered dig gärna inför träffen genom att ta del av Ekonomistyrningsverkets information om jämställdhetsbudgetering.

Datum och deltagare

5 juni kl. 10.00-15.00.

På träffen deltar alla ordinarie funktioner i JiM+.

 

Träff 4: Fördjupning - gruppen avgör temat

Den fjärde träffen ger möjlighet till fördjupning på ett tema som är särskilt angeläget för gruppen. Teman för denna träff har tidigare varit Jämställdhetsintegrering och Agenda 2030 och att göra intersektionella analyser på myndigheter.

Inför träffen

Förberedelser inför denna träff beror på innehållet och bestäms senare.

Datum och deltagare

10 oktober kl. 10.00-15.00.

På träffen deltar alla ordinarie funktioner i JiM+.

 

Träff 5: Uppföljning och resultat

Den sista träffens tema är uppföljning av resultat och effekter. På träffen delar vi kunskap och erfarenheter av arbetet med uppföljning och diskuterar hur arbetet kan utvecklas. Vi summerar också vad vi åstadkommit i JiM+, vad vi lärt och vad vi ser som särskilt viktigt att utveckla framåt och hur vi kan sprida resultat och lärande till andra. Även på denna träff deltar länsråd och representanter för Regeringskansliet.

Inför träffen

Förbered en presentation utifrån en gemensam mall som tas fram av Jämställdhetsmyndigheten i dialog med kontaktpersonerna. Ni kommer dela med er av hur ni arbetar med uppföljning för att följa utfall och göra analyser om effekter. Ni kommer också presentera de viktigaste resultaten och lärdomarna från samarbetet i JiM+

Material

Mall för presentation. Laddas upp efter anpassning och avstämning med kontaktpersoner.

Datum och deltagare

4 december kl. 10.00-15.00.

På träffen deltar alla ordinarie funktioner i JiM+. Länsråd och representanter för Regeringskansliet deltar kl. 10.00-12.00.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 23 augusti 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024