Föräldraledighet och deltidsarbete förstärker inkomstskillnader

Rapport från Medlingsinstitutet bekräftar Jämställdhetsmyndighetens tidigare analyser om att den ekonomiska jämställdheten är långt borta.

Den 19 juni presenterade det statliga Medlingsinstitutet sin årliga rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Rapporten visar att en kombination av lägre lön och kortare arbetstid ger kvinnor mer än 20 procent lägre inkomst än män.

– Resultaten pekar på det vi på Jämställdhetsmyndigheten säger om att olika områden av livet hänger ihop. Vi behöver få en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet för att uppnå ekonomisk jämställdhet. Den ojämna fördelningen av föräldraledighet och deltidsarbete när barnen är små påverkar inkomstskillnaderna minst lika mycket som lägre löner, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

När vi tidigare har följt upp det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet har mäns högre grad av heltidsarbete också visat sig vara en stor orsak till inkomstskillnaderna. Vår analys visade att de 20-procentiga inkomstskillnaderna varit oförändrade i 20 år.

I årets Resultatrapport pekade vi på att det behövs åtgärder för att minska skillnaderna i det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

– Beslutet om vem i familjen som vabbar eller tar hand om en äldre släkting får ekonomiska konsekvenser. Och då vet vi att traditionella könsmönster förstärks och reproduceras. Värderingen av kvinnors och mäns arbete, och inte minst ett ojämställt föräldraskap, är viktiga orsaker till inkomstskillnaderna, säger Lena Ag.

Könsuppdelad arbetsmarknad påverkar löneskillnader

I samband med att Medlingsinstitutet presenterade sin nya statistik medverkade Lena Ag i ett seminarium i Stockholm kring rapporten. Där lyftes bland annat vikten av att titta på den könsuppdelade arbetsmarknaden, som vi har konstaterat är huvudorsaken till löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Vi har i en färsk analys av den könssegregerade arbetsmarknaden pekat på att det behövs åtgärder för att bryta traditionella könsbundna studie- och yrkesval. Det handlar så klart om löner, men också om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det måste bli lättare att jobba heltid utan att exempelvis bli sjukskriven, eftersom vi ser att kvinnors högre sjukskrivningstal också är en anledning till de lägre inkomsterna, säger Lena Ag.

Jämställdhetsmyndighetens analys av delmål 2: ekonomisk jämställdhet

Medlingsinstitutets rapport Inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Ekonomi

Publiceringsdatum: 21 juni 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024