Ekonomisk jämställdhet - en uppföljning av senare års utveckling av det jämställdhetspolitiska delmålet (2022:2)

Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av utvecklingen i förhållande till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet.

Det finns ett inkomstgap mellan kvinnor och män (20–64 år) på omkring 20 procent. Det vill säga, kvinnors disponibla inkomst är 80 procent av mäns och detta är i princip oförändrat sedan 1995. Rapporten visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män visserligen har minskat något under den undersökta perioden, men att skillnaderna i disponibel inkomst består. Det beror främst på att män arbetar heltid i högre grad, har ett större ägande och sparande och därmed högre kapitalinkomster. Kvinnors andel av mäns kapitalinkomster har dessutom minskat från 40 procent år 2003 till 28 procent år 2019. Tillsammans med deltidsarbete och lägre löner gör det att kvinnors pensioner är väsentligt lägre än mäns.

Bilaga 1 - Uppföljning av indikatorer av delmål 2 ekonomisk jämställdhet

Bilaga 2 - Offentlig finansiering av företagande ur ett jämställdhetsperspektiv

Bilaga 3 - Indikator för likvärdigt arbete

Bilaga 4 - Metod och genomförande (ekonomiskt våld)

Ekonomi

Publiceringsdatum: 31 januari 2022

Senast uppdaterad: 10 februari 2022