Barn riskerar tvångsgifte under sommarlovet

Under det kommande sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Mörkertalet för hur många som utsätts bedöms vara stort. ”Det är oerhört viktigt att personal inom skola och socialtjänst agerar i tid när det finns misstanke om att barn ska föras utomlands eller giftas bort”, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

En ingång till Arlanda. På skylten står det Avgångar/Departures Utrikes/International Inrikes/Domestic

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem för många barn och unga, och risken att bli förd ur landet för att bli bortgift eller könsstympad ökar inför skolloven. Risken för våld mot barn och unga ökar i takt med begränsning av rörelsefriheten, inte minst för dem som lever i hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan kan vara en fristad, som försvinner helt under loven.

Skolpersonal uppmanas att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn utsätts hedersrelaterat våld och förtryck.

– Många av ärendena där ett barn eller en ung vuxen har blivit bortförd till utlandet har varit kända av en eller flera myndigheter innan tidpunkten för bortförandet. Det visar på vikten av att samhället måste bli bättre på att identifiera utsatta barn och unga. För att de ska få hjälp i tid måste rätt kunskap, rutiner och samverkan finnas hos berörda myndigheter, säger Sara Bäckström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Rutiner för att förebygga saknas

Det är viktigt att myndigheter i första hand tillämpar den kunskap och lagstiftning som redan finns och som ger möjligheter att ge stöd och skydd till utsatta. Men enligt Mikael Thörn saknas det kompetens och rutiner i många kommuner. Det kan till exempel handla om att skolan inte anmäler frånvaro till socialtjänsten och att socialtjänsten inte utreder och tillgodoser det behov av stöd och skydd som barn kan ha behov av och rätt till.

– I många kommuner har socialtjänsten stora problem när det gäller personalomsättning, kompetens, arbetsmiljö och bristande resurser. De handläggare som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck måste få det stöd och de resurser som de behöver. Det är politiker och chefers ansvar, säger han.

Samverkar kontinuerligt

Jämställdhetsmyndigheten har fokus på förebyggande arbete och har flera uppdrag inom området.

–  Vi samverkar också kontinuerligt med nationella myndigheter och aktörer som Länsstyrelsen Östergötland för att stödet till myndigheter ska bli samordnat och tydligt, berättar Sara Bäckström.

Till exempel finns handboken Inget att vänta på, om strategiskt våldsförebyggande arbete, där arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck även ingår.

Vad krävs för att barnen ska få det stöd de har rätt till?

– Att alla tillämpar gällande lagstiftning och kunskap inom området i praktiken så att barn som riskerar att föras utomlands synliggörs, anmäls och utreds. Att synliggöra utsatta barn och fråga om våld, begränsningar och kontroll är viktigt. I en hederskontext finns det ofta exempelvis starka krav på att främst flickor/kvinnor ska vara oskulder när de gifter sig och många flickor/kvinnor och pojkar/män får inte själv välja om och eller med vem de ska gifta sig. Ett bättre förebyggande arbete kan leda till att barn som riskerar giftas bort upptäcks tidigt och då kan få det stöd och skydd de har rätt till, säger Mikael Thörn.

Råd och stöd finns

Skolpersonal uppmanas att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn utsätts hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänstens ansvar är att inleda utredning och ge stöd och skydd. I ansvaret ingår också att följa upp ärendena.

Yrkesverksamma och ideella aktörer kan också få råd och stöd om hedersrelaterat våld och förtryck via den nationella stödtelefonen på nummer 010-223 57 60. Syftet med stödtelefonen är i förlängningen att utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. På www.hedersfortryck.se finns mer information.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 14 juni 2022