Flera kvinnosjukdomar prioriteras upp

Nu har flera kvinnosjukdomar prioriterats upp inom sjukvården. Behandlingen av endometrios är ett av de tydligaste exemplen på framgång. Men ett område som fortfarande innebär problem är allvarliga bristningar under förlossningar. Där ligger Sverige relativt högt internationellt sett.

Det finns fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till vård och behandling inom hälso- och sjukvården. Flera sjukdomar som kvinnor drabbas av i större utsträckning har länge tenderat vara eftersatt inom hälso- och sjukvården.

– Hälso- och sjukvården har gjort ett omfattande arbete med just endometrios, vilket sannolikt lett till minskat lidande hos många kvinnor, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

En uppföljning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) har visat att flera regioner har arbetat med att förbättra diagnostisering och omhändertagande av kvinnor med endometrios under 2019.

– Vården borde arbeta på liknande sätt med övriga kvinnospecifika sjukdomar som är eftersatta, säger Ingrid Osika Friberg.

Det som fortfarande behöver förbättras, enligt Socialstyrelsen, är bättre rutiner för smärtlindring, fler behöver erbjudas hormonell behandling och mer fortbildning.

"Vårdtiderna har kortats från cirka en vecka på 70-talet till 1,8 dygn i snitt idag. Samtidigt har inte eftervården byggts ut. Det som man förut delvis kunde upptäcka på BB riskerar att inte upptäckas."

 Vestibulit ger, likt endometrios, smärtor i underlivet och påverkar fertilitet och förlossningar negativt. Ändå har det varit en underprioriterad kvinnosjukdom. Socialstyrelsen har därför börjat utreda vård och behandling av sjukdomen, vilket Jämställdhetsmyndigheten bedömer vara en viktig insats.

– Men även om kunskapsläget förbättrats för flera kvinnosjukdomar är det för tidigt att dra några slutsatser av det arbetet, säger Ingrid Osika Friberg.

Insatserna som gjorts för att ge preventivmedel gratis, göra mammografin avgiftsfri och screena kvinnor för att upptäcka livmoderhalscancer har sannolikt gett positiva resultat. Screeningen har dock helt eller delvis pausats i flera regioner på grund av covid-19-pandemin. Nu har dock Socialstyrelsen föreslagit en tillfällig bestämmelse som ger regionerna möjlighet att införa självprovtagning för kvinnor 23-64 år.

En annan kvinnosjukdom, hypotyreos, som drabbar allt fler unga kvinnor är underfunktion av sköldkörteln. Det ger låg ämnesomsättning och symtom som trötthet, depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Allt fler får behandling, men förskrivningen av läkemedel varierar kraftigt mellan olika regioner och hur arbetet med att skapa en mer jämlik vård fortgår är i dagsläget svårbedömt.

Svårigheter i samband med förlossningar

Ett stort problem är dock fortfarande förlossningar. Visserligen är fler kvinnor mycket nöjda med sin förlossning och andelen som kommer på kontroller efter förlossning har ökat. Sverige har också hög medicinsk kvalitet internationellt sett och andelen kvinnor som får allvarliga bristningar i bäckenbotten vid förlossning har minskat från 3,6 till 2,6 procent åren 2013-2018. Men regionala skillnader kvarstår och Sverige ligger internationellt sett relativt högt bland dem som får allvarliga bristningar. Olika handgrepp, förlossningsställningar och åtgärder som gör framfödandet långsammare har dock utvecklats. Särskilt vården efter förlossning har pekats ut som ett viktigt förbättringsområde.

– Vårdtiderna har kortats från cirka en vecka på 70-talet till 1,8 dygn i snitt idag. Samtidigt har inte eftervården byggts ut. Det som man förut delvis kunde upptäcka på BB riskerar att inte upptäckas. Kvinnor vet inte vart de ska vända sig när problem uppstår när de kommer hem.

Det finns till exempel risk för att psykisk ohälsa och amningsproblem inte upptäcks. Studier visar att 8-15 procent drabbas av depression efter förlossning. Knappt två tredjedelar av sjukhusen saknar skriftliga rutiner för att identifiera och hantera psykisk ohälsa hos kvinnor efter förlossning.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har bedömt att en ultraljudsundersökning direkt efter förlossning avsevärt förbättrar svåra, ofta dolda, förlossningsskador, till exempel analsfinkterskador.

Lär dig mer om jämställdhet och hälsa genom att lyssna på Jämställdhetsmyndighetens podd:

Fakta

Kvinnosjukdomar som länge varit underprioriterade i vården:

  • Endometrios är en sjukdom som innebär svåra smärtor i underlivet. En av tio kvinnor lider av endometrios.
  • Vestibulit ger smärtor i underlivet och påverkar fertilitet och förlossningar negativt.
  • Hypotyreos är en underfunktion av sköldkörteln. Det ger låg ämnesomsättning och symtom som trötthet, depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Kvinnor är en stor majoritet, 82 procent, av patienterna.

 

Hälsa

Publiceringsdatum: 24 november 2020

Senast uppdaterad: 12 januari 2022