Långsam utveckling av jämställdheten i EU

Framstegen för jämställdhet i Europa går i snigelfart. Den slutsatsen drar EIGE, European Institute for Gender Equality, av sitt jämställdhetsindex 2022. Sverige ligger fortsatt i topp, men utvecklingen har avstannat i Sverige.

Åtta människor ser ut över en stad genom stora fönster.


– Vi ser att jämställdheten har en utplanad utveckling. Det är svårt vad att säga varför, men till viss del beror det på att utvecklingen av jämställdhet gör att EU:s länder närmar sig varandra. Detta pekar också på att arbetet måste vara långsiktigt för att utvecklingen ska fortgå, vilket vi också har lyft upp i våra uppföljningar av de svenska jämställdhetsmålen, säger Peter Vikström, chef för avdelningen Analys och uppföljning på Jämställdhetsmyndigheten.

Pandemin påverkar

Jämställdhetsindex 2022 fokuserar främst på data från pandemiåret 2020 och visar starka signaler på osäkerhet och oro.

– Vi ser att specifika grupper hamnar i mer utsatta situationer under kristider, är mer utsatta och skillnaderna mellan könen förvärrar situationen. Vi har inte råd att förlora fokus på jämställdhet, säger direktören för EIGE, Carlien Scheele.

Unik tillbakagång

För första gången sedan starten 2010 har jämställdhetsindex noterat minskningar i jämställheten inom flera kärnområden. Indexet visar att kvinnors deltagande i arbetslivet minskade och tyder på att kvinnor arbetar färre år, vilket utgör ett hinder för karriär och en god pension. Dessutom deltog färre kvinnor än män i formell eller informell utbildning under 2020. Covid-19 skapade ett aldrig tidigare skådat tryck på hälso- och sjukvårdssektorn och den minskade jämställdheten påverkade kvinnors hälsotillstånd samt deras tillgång till sjukvård.

Unga kvinnor hade dessutom en högre risk för arbetslöshet som en konsekvens av pandemins ekonomiska effekter och kvinnor med migrantbakgrund löpte en ännu högre risk för arbetslöshet.

Ojämställt omsorgsansvar

Det finns en uppgång av det övergripande omsorgsansvaret (för exempelvis barn eller närstående) under pandemin, enligt en webbenkät som EIGE genomförde under 2021. Enkäten fokuserade på den tid som spenderas på obetald omsorg. Ökningen var dock inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män, vilket förvärrar ojämlikheten mellan könen. Detta gäller speciellt omsorg av barn där 40 procent av kvinnorna, jämfört med 20 procent av männen, spenderade minst fyra timmar per dag med att ta hand om små barn.

Klyftan mellan könen när det gäller tidsintensivt hushållsarbete ökade också under pandemin, där 20 procent av kvinnorna, jämfört med 12 procent av männen, utförde hushållsarbete i minst fyra timmar per dag inom EU.

Ökad jämställdhet inom makt och inflytande

Jämställdhetsindexet är ett verktyg som bevakar framsteg inom jämställdhet i EU över tid. Det mäter klyftor mellan kvinnor och män på sex huvudområden – arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa – och består av 31 indikatorer. I indexet används en skala från 1 till 100, där 1 står för fullständig brist på jämställdhet och 100 för fullständig jämställdhet. Sveriges siffra är 83,9 poäng. EU-genomsnittet är 68,6 poäng, vilket bara är 5,5 poäng högre än 2010.

Det område som gått framåt sedan senaste mätningen är makt och inflytande. Mycket av denna utveckling beror på ökat kvinnligt deltagande i ekonomiskt och politiskt beslutsfattande. Detta är i sin tur kopplat till lagstadgade kvoter i en handfull EU-medlemsstater, som stärker betydelsen av den politiska överenskommelse i Europaparlamentet och EU-rådet om direktivet om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser som kom i juni 2022.

– Sedan 2010 har Sveriges resultat ökat med 3,8 poäng, främst till följd av förbättringar på områdena inflytande och tid. Störst förändring har skett inom området ekonomisk egenmakt. Sedan 2019 har Sveriges resultat inte förändrats, men Sverige har likväl behållit sin ledande ställning inom jämställdhet i EU i över ett decennium, säger Peter Vikström om indexet.

Helena Dalli, EU-kommissionär för jämställdhet, säger:

– Vårt engagemang för jämställdhet måste förbli orubbligt. I efterdyningarna av pandemin, den ryska aggressionen i Ukraina och den ekonomiska kris som följer i spåren av den, måste både regionala institutioner och EU-länder vara lyhörda för jämställdhet i sina budgetmässiga och politiska åtgärder.

Forum för jämställdhet

Mot denna bakgrund anordnade EIGE i slutet av oktober ett tvådagars jämställdhetsforum i Bryssel och online, #3stepsforward. Syftet var att sätta fokus på de mest kritiska frågorna som påverkar jämställdhet i EU. Forumet kommer att följas upp 2024.

Fakta om EIGE

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) bildades 2010 i syfte att stärka och främja jämställdhet i hela EU. Med tio års erfarenhet av att samla in uppgifter, bedriva forskning och utveckla resurser har EIGE blivit EU:s kunskapscentrum för jämställdhetsfrågor.

European Institute for Gender Equality.

EIGE:s engelska pressemeddelande Gender Equality Index 2022: Gender Equality under Threat, Specific Groups Hardest Hit

 

Makt och inflytande

Obetalt hemarbete

Ekonomi

Utbildning

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 2 november 2022

Senast uppdaterad: 14 november 2022