Ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt

En färsk lägesanalys från den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) på Jämställdhetsmyndigheten visar att kvinnor som flytt kriget i Ukraina utnyttjas i prostitution i Sverige. Det finns också tendenser på att personer på olika sätt försöker utnyttja flyktingars utsatthet och brottsutredningar om prostitution och människohandel har inletts.

Tove Stenqvist, utredare på myndigheten, svarar på tre snabba frågor om den första analysen av läget.

Varför görs en lägesanalys?
– Ett av de behov som identifierats under våra samverkansmöten andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer är en uppdaterad lägesbild om de utökade riskerna för människohandel som vanligtvis följer humanitära katastrofer som den i Ukraina. Det finns ett behov av att löpande analysera situationen och identifiera vilka utmaningar som finns med arbetet att motverka och bekämpa människohandel. Genom de samverkansmöten vi anordnar har vi en ypperlig möjlighet att sammanställa den information vi samlar in och synliggöra de lärdomar vi gemensamt kan dra.

Den viktigaste slutsatsen?
– Situationen kräver en uthållighet av alla aktörer såväl myndigheter som organisationer från civilsamhället. Än har vi inte kunnat identifiera ett ökat antal ärenden om just människohandel, men vi kan se att det finns en efterfrågan av att exploatera människor från Ukraina.

Hur ser behoven ut framåt?
– Behoven framöver är att fortsätta på samma bana, att löpande analysera situationen och identifiera trender för att kunna svara med anpassade och lämpliga förebyggande och brottsbekämpande insatser. Vi behöver säkerställa att vi delar med oss av information och att alla är behjälpliga att bygga vidare på kunskapsläget. Alla aktörer kan lära sig mycket av varandra genom en intensifierad samverkan.

Läs eller ladda ner lägesanalysen Ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 5 maj 2022

Senast uppdaterad: 5 maj 2022