Riksrevisionen har granskat hantering av statsbidrag

Jämställdhetsmyndigheten är en av fyra myndigheter som Riksrevisionen har granskat när det gäller bidragsgivning till civilsamhället. Granskningsrapporten har lämnats över till regeringen i dag.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar Riksrevisionens granskning och kommer att använda den som en grund för att fortsätta utveckla verksamheten kring statsbidragen. Det är mycket viktigt att bidragsgivningen sker effektivt och att bidragen endast går till berättigade organisationer och verksamheter. Därför strävar Jämställdhetsmyndigheten alltid efter effektivitet, rättssäkerhet och transparens i sitt myndighetsutövande kring statsbidragen

Riksrevisionens granskning handlar om perioden 2017–2021. För Jämställdhetsmyndighetens del handlar det om de två bidragsformerna Projektbidrag för jämställdhetsprojekt och Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering.

En viktig del av bidragsverksamheten är att kontrollera att de fördelade pengarna används på rätt sätt och av seriösa aktörer. Jämställdhetsmyndigheten genomför kontroller på flera sätt, med utgångspunkt i de kriterier som regeringen fastställt i förordningen för varje bidragsform. Myndigheten följer rutiner, checklistor och interna dokument vars syfte är att fånga upp oegentligheter. Som exempel handlar kontrollerna om:

  • Att granska dokument som stadgar, ekonomiska redovisningar och andra styrdokument
  • Att vid behov begära in mer underlag, ställa frågor till organisationer, granska andra dokument, granska extern kommunikation eller granska aktiviteter
  • Att göra en kontroll om skuldsättning hos Kronofogdemyndigheten
  • Att göra en kontroll om status som arbetsgivare hos Skatteverket.

Sedan perioden för granskningen har mycket hänt hos Jämställdhetsmyndigheten. Bidragsverksamheten har utökats och omfattar i dag sammanlagt ett dubbelt så stort belopp jämfört med tidigare. Arbetssätten har utvecklats och personalresurserna har utökats, liksom funktioner kring juridik, kommunikation och ekonomiadministration. Sammantaget är bidragsverksamheten en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet.

I år har också två nya statsbidrag tillkommit. Numera fördelar Jämställdhetsmyndigheten även Bidrag för visst våldsförebyggande arbete och Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar.

Riksrevisionens granskning: Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället (RiR 2023:7)

 

Mer information

Information om hur Jämställdhetsmyndigheten granskar, bedömer och följer upp statsbidragen finns på informationssidorna för varje bidragsform:

Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

Bidrag för visst våldsförebyggande arbete

Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar (nytt bidrag som inte har varit möjligt att söka ännu)

För frågor om statsbidrag, välkommen att kontakta bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

 

 

 

Publiceringsdatum: 20 april 2023

Senast uppdaterad: 20 april 2023