Studie om faderskap vann uppsatstävling

Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling för studenter har avgjorts för första gången. På första plats kommer masteruppsatsen Who cares? – A study on Fatherhood after Separation in Sweden and Germany av Tatjana Graf vid Göteborgs Universitet.

Tatjana Graf som lagt fram sin uppsats vid institutionen för sociologi vinner en prissumma på 15 000 kronor. På delad andra plats kommer Ebba Lustig-Lindström och Elin Wiebert som vinner 5 000 kronor vardera.

Tatjana Grafs uppsats handlar om pappors erfarenheter av faderskap efter separation. Utifrån en jämförelse mellan Sverige och Tyskland diskuterar författaren maskulinitet och omsorg. Studien visar att det finns en stor variation i hur faderskapet upplevdes, trots att de flesta papporna i studien hade delad vårdnad. Faktorer som påverkade var bland annat relationen till modern, lagstiftning, samhällets normer och personliga nätverk. Tatjana Graf visar också att mäns förståelse för omsorgsarbete förbättrades när ansvaret och vården av barnen fördelades lika. Hon tilldelas förstaplatsen i uppsatstävlingen med motiveringen:

"Denna uppsats behandlar ett intressant och relevant ämne och uppsatsen är väldigt väl genomförd. Uppsatsen har ett tydligt teoretiskt perspektiv och en mycket god forskningsanknytning. Metoden är mycket lämplig och väl tillämpad. Uppsatsen ger viktiga kunskaper kopplade till det jämställdhetspolitiska delmålet som berör jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet."

Tatjana Grafs uppsats finns att läsa på Göteborgs universitetsbiblioteks webbsida.

Ebba Lustig-Lindström studerar statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Hennes uppsats har titeln På tröskeln till det politiska rummet: En studie om könsmönster inom ansvarsfördelningen mellan kvinnliga och manliga ministrar i världens regeringar.

Elin Wiebert är student vid läkarprogrammet på Karolinska Institutet och har skrivit uppsatsen Sex differences in prehospital performance of the Stockholm Stroke Triage System vid Institutet för klinisk neurovetenskap.

Vinnarna kommer att få sina priser av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag vid en digital prisceremoni i december. Där får de också presentera sina studier för myndighetens medarbetare.

Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling arrangerades för första gången under 2021. Den var öppen för uppsatser som var examinerade och betygsatta vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet under perioden 1 september 2020–31 augusti 2021. Totalt lämnades 45 behöriga bidrag in. De vinnande uppsatserna har bedömts av Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd och det slutliga beslutet om vinnare har fattats av generaldirektören.

Publiceringsdatum: 9 november 2021

Senast uppdaterad: 14 januari 2022