Tre framgångsrika sätt att hindra att barn förs utomlands mot sin vilja

Efter sommarlovet kommer skolbänkar att gapa tomma runtom i landet på grund av att barn har förts utomlands för barn- och tvångsäktenskap, ”uppfostringsresor” eller för att familjer vill undkomma myndigheters inblandning. Men bortföranden går att förebygga och förhindra om insatser sätts in i rätt tid.

Snurrdörrar i entren till en svensk flygplats


Hedersrelaterat våld och förtryck är en vanlig riskfaktor som lärare, socialsekreterare och andra yrkesverksamma sett innan barn och unga lämnat Sverige. Jämställdhetsmyndighetens arbete mot bortförda barn och unga visar att det behövs krafttag för att oftare upptäcka de som riskerar att föras bort. Myndigheter och andra aktörer i samhället behöver förebygga att bortföranden av barn och unga sker.

– Ofta finns det återkommande varningssignaler innan barnet eller den unga förs bort. Möjligheten till utreseförbud som infördes 2020 är ett viktigt verktyg för att förhindra bortföranden, men det behöver kombineras med andra skyddsinsatser, säger Matilda Eriksson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Framgångsfaktorer för att skydda individer

I intervjustudien Bortförda barn och unga som Jämställdhetsmyndigheten genomfört framgick att myndigheter ibland lyckas skydda individer från att föras utomlands i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld. Det finns flera framgångsfaktorer för att lyckosamt stoppa ett nära förestående bortförande.

1. Använd de verktyg som finns för att skydda barnen

Lagändringen om utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas infördes den 1 juli 2020. Även placering utanför det egna hemmet har återkommande använts för att stoppa en planerad resa.

2. Lyssna på barnen

En löpande relation mellan barnet och den person som möter barnet i sitt yrke är viktigt. På samma sätt är det en framgångsfaktor att ha lyssnat och trott på barnet eller den unga. Det är också viktigt att barnet får information om vilket stöd hen har rätt till.

3. Samarbete utan prestige

Samhällsaktörer som skola, socialtjänst, polis och ideella organisationer behöver samverka för att oftare lyckas hindra bortföranden. I Jämställdhetsmyndighetens studie framkommer att samverkan fungerar bäst när den bygger på prestigelöshet. Det är också viktigt att varje aktör har kännedom om sitt ansvar och sitt mandat.

För fler tips, se Jämställdhetsmyndighetens publikation Att tänka på: Vad du som yrkesverksam bör tänka på i mötet med barn och unga som riskerar att föras bort.

Jämställdhetsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck och annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse. Syftet med uppdraget, som slutredovisas 29 september 2023, är att bidra till utvecklingen av förebyggande och behandlande insatser i Sverige. 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 28 juni 2023

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023