Arbetet mot våld i ungas partnerrelationer behöver stärkas

Alltför många unga utsätts för våld av en partner. Myndigheter och verksamheter behöver därför ha rutiner som bygger på bästa tillgängliga kunskap om våld i ungas partnerrelationer. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport om förstärkta insatser utifrån Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Killars våld mot tjejer behöver tas på lika stort allvar som våld i vuxnas relationer. Samtidigt finns skillnader och särskilda omständigheter som är viktiga att uppmärksamma. Till exempel har unga ofta kortvariga eller otydligt definierade relationer, vilket till exempel kan få konsekvenser när polisen utreder sexualbrott och brott i ungas nära relationer, säger Evelina Skog, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Sedan sommaren 2019 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att förstärka insatser med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation, kunskap och utbildning samt att främja en samverkansstruktur för våldsförebyggande arbete. I slutrapporten för uppdraget lyfter Jämställdhetsmyndigheten fram att flickors och unga kvinnors utsatthet för våld bör vara prioriterat i alla delar av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Aktuell kunskap om våld i ungas partnerrelationer måste finnas inom sjukvården, kommunerna och rättssystemet. Utbildningsinsatser behöver nå unga.

– För att uppmärksamma frågan står Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med länsstyrelserna och ungarelationer.se bakom den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Kampanjen lanseras på nytt i februari i år, säger Evelina Skog.  

En annan förstärkt insats utifrån den nationella strategin är den forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige som Stockholms universitet tagit fram på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Översikten visar ett stort behov av forskning om effekter av våldsförebyggande metoder när det gäller mäns våld mot kvinnor.

– Utvärderingar är nödvändiga för att veta vad som ger framgång. Eftersom merparten av det våldsförebyggande arbetet har skett i projektform med osäkra resurser har det inte funnits förutsättningar att exempelvis mäta effekter av en viss metod. Starkare nationell samverkan mellan myndigheter och utökade möjligheter att söka forskningsmedel för uppföljningar är viktigt för att förändra detta, säger Evelina Skog.

 

Ladda ner rapporten: Långsiktigt arbete för kunskap och samverkan (2020:9)

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 18 januari 2021