Remissvar "Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser" (Ds 2023:17)

Jämställdhetsmyndigheten avstyrker förslagen som presenteras i promemorian.

Myndigheten anser att:

  • Förslagen bygger inte på en tillräckligt grundlig utredning.
  • Det brottsförebyggande arbetet mot gängkriminalitet borde samordnas med det våldsförebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
  • Förslagen utgör en omotiverad inskränkning i barns fri- och rättigheter.

Publiceringsdatum: 17 oktober 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023