Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:69

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar i allt väsentligt utredningens förslag. Vad avser utformningen av nya särskilda straffskärpningsgrunden anser Jämställdhetsmyndigheten att utredningens alternativa förslag är mest ändamålsenligt. Vidare tillstyrker Jämställdhetsmyndigheten förslaget om barnäktenskapsbrott men saknar ett utförligt resonemang och en analys om vilket ansvar den person har som förrättar vigseln eller den äktenskapsliknande förbindelsen.

Jämställdhetsmyndigheten vill särskilt påpeka att även om kriminalisering och införande av en straffskärpningsgrund i linje med lagstiftarens intention antas få effekt, behöver vid sidan om lagstiftningen involverade myndigheter få ökad kunskap om hur hedersrelaterat våld och förtyck motverkas. Det är därför positivt att utredningen belyst och analyserat andra perspektiv och verktyg såsom ökad kunskap och ökad samverkan mellan myndigheter.

Publiceringsdatum: 24 maj 2019

Senast uppdaterad: 29 april 2024