Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:49

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag i Kommuner mot brott (SOU 2021:49) med följande medskick i den fortsatta hanteringen av ärendet:

  • Mot bakgrund av att det finns en omfattande underrapportering av brott inom området mäns våld mot kvinnor ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av nationellt metodstöd för att ta fram lägesbilder som inkluderar våld i nära relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
  • I arbetet med att utforma åtgärdsplaner bör kommunerna ges tillgång till ett tvärsektoriellt kunskapsstöd från de nationella myndigheter som ansvarar för samordning och stöd till genomförande av relevanta nationella strategier inom det preventiva området, så som den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

  • En kartläggning av kommunernas behov av strategiskt stöd bör inkludera frågor om hur det brottsförebyggande arbetet i högre grad ska förebygga mäns våld mot kvinnor i alla dess uttryck.

  • Den myndighet som administrerar ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder bör ges i uppdrag att informera och samråda med Jämställdhetsmyndigheten i de ansökningar som rör brottsförebyggande arbete som syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor.

  • Vidareutveckling av det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott bör genomföras med ett stärkt jämställdhetsperspektiv och särskild uppmärksamhet vid hur den brottsförebyggande praktiken kan bidra till arbetet med att uppnå den sjätte jämställdhetspolitiska målsättningen om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 8 november 2021

Senast uppdaterad: 18 november 2021