Jämställdhetsprojekt (2018:4)

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten tog den 1 januari 2018 över uppdraget att fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, som tidigare fördelats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).
Det övergripande uppdraget är att Jämställdhetsmyndigheten ska fördela bidrag till jämställdhetsprojekt som ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för detta uppdrag årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.
Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.
Denna rapport visar att projektens resultat i sin helhet ligger i linje med bidragets syfte- att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Särskilt lyfts förutsättningarna för enskilda projekt att växla upp arbetet inom jämställdhet som ett direkt resultat av statsbidraget samt att samtliga projekt gjort många olika insatser med stöd av bidraget som kan förväntas bidra till utvecklingen av jämställdhet. Särskilt framhävs det att projektet gjort det möjligt att arbeta med komplexa frågor på ett greppbart sätt.
Statsbidraget kan betraktas vara en möjliggörande faktor för det civila samhället att bedriva jämställdhetsarbete inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
Jämställdhetsmyndigheten ser ett behov av stärkt samverkan med andra statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer i det fortsatta arbetet med bidragsgivningen.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 4 juni 2018

Senast uppdaterad: 29 april 2024