Jämställdhetsprojekt (2019:7)

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av bidrag som beviljades 2018 utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för detta uppdrag årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till och om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Av förordningen framgår att syftet är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordningen anger också att projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel särskilt skall prioriteras.

Syftet med rapporten är att redovisa vad statsbidrag för jämställdhetsprojekt som Jämställdhetsmyndigheten fattat beslut om att godkänna under perioden 1 januari 2018 till och med 30 april 2019 använts till, och bedöma om projekten bidrar till syftet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Rapporten bedömer också om projekten varit nyskapande och har bidragit med kunskap av värde för jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att projektbidraget bidrar till syftet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att projekten som finansieras är nyskapande och bidrar med kunskap av värde för jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Publiceringsdatum: 1 juni 2019

Senast uppdaterad: 29 december 2021