JIM+ 2023–2024

Vi bedömer att JiM+ är ett framgångsrikt koncept som stärker myndigheternas möjlighet att nå sina mål inom programperioden i JiM-programmet och bidrar till genomförandet av länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering.

JiM+ är en modell för sätt stödja statliga myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering och bygger på erfarenhetsutbyte mellan deltagande myndigheter. JiM+ syftar till att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering för att förbättra möjligheterna att bättre bidra till jämställdhet.

Denna rapport är en redovisning av uppdraget att fortsatt utveckla och genomföra erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering genom JiM+. Några av slutsatserna är:

  • Förstärkt fokus på jämställdhetsanalys och intersektionella analyser har gett resultat. Samtliga myndigheter har stärkt sin förmåga att göra jämställdhetsanalyser.
  • Att myndigheterna i JiM-programmet utvecklar sin förmåga att göra intersektionella analyser bidrar till ett mer träffsäkert arbete. Genom JiM+ har vi bidragit till att skapa ett mer gemensamt språk kring intersektionalitet och stärkt stödet i JiM-programmet.
  • Uppföljning av effekter är fortsatt ett utvecklingsområde för många myndigheter. Jämställdhetsperspektiv behöver finnas integrerat i anvisningar för uppföljning på lokal och regional nivå.
  • När uppföljningen av uppdrag och mål inom olika närliggande uppdrag, så som jämställdhet, funktionshinder och HBTQI, sker separat i stuprör, blir det svårare för myndigheterna att arbeta med dessa frågor på ett sammanhållet sätt.
  • Deltagande från inbjudna funktioner från Regeringskansliet har varit lågt. Det är därför tveksamt om förutsättningar för dialog mellan myndigheter och Regeringskansliet har stärkts.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 5 april 2024

Senast uppdaterad: 5 april 2024