Remissvar underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen

Jämställdhetsperspektivet beaktas inte i nämnvärd omfattning i de analyser som görs i de tre underlagen. Det är enbart i underlaget från Länsstyrelsen i Uppsala län som jämställdhetsaspekter på ett explicit sätt tagits med i analysen. Inga av de rekommendationer som läggs fram omfattar heller hänsyn till jämställdhetsaspekter.

Enligt Parisavtalet bör klimatomställningen ske med hänsyn till mänskliga rättigheter samt främja jämställdhet. Ett jämställdhetsperspektiv behöver integreras i det klimatpolitiska arbetet och i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle.

Det är centralt att detta perspektiv vägs in i den fortsatta beredningen av den klimatpolitiska handlingsplanen.

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Publiceringsdatum: 23 december 2022

Senast uppdaterad: 28 mars 2023