Kvinnors organisering (2019:8)

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av bidrag som beviljades 2018 utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering. I enlighet med 23 § i nämnd förordning ska Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för detta uppdrag årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till och om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Syftet med rapporten är att redovisa om statsbidraget för kvinnors organisering bidrar till kvinnors organisering i egna sammanslutningar, kvinnors deltagande i demokratiska processer och i samhällslivet. Dessutom ska rapporten redovisa om statsbidraget bidrar till att kvinnor kan bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att verksamheterna som bedrivs med stöd av statsbidraget ligger i linje med dess syfte.

Statsbidraget beskrivs att i mycket hög utsträckning vara avgörande för möjligheten att organisera sig kring en fråga.

Genom propositionen En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) har riksdagen tagit ställning för att organisationsbidraget bör användas i större utsträckning i förhållande till verksamhets- och projektbidrag. Denna inriktning ser Jämställdhetsmyndigheten positivt på.

Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag uppger att det möjliggör att fokusera på utmaningar och problem i samhället som det offentliga ej ännu upptäckt eller har metoder eller medel för att hantera. Jämställdhetsmyndigheten anser att den funktion som civilsamhället har är av betydelse och gör bedömningen att verksamhetsbidragen fyller en viktig funktion.

Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att civilsamhällets organisationer har stor betydelse som opinionsbildare och röstbärare.

Anslaget för bidrag till kvinnors organisering har legat på 28 miljoner kronor sedan 2010. Under samma tid har antalet organisationer som beviljats bidrag ökat vilket medför att det bidraget till organisationerna blir lägre. Med anledning av civilsamhällets viktiga uppgift och ett ökat antal organisationer som söker statsbidrag ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av att öka anslaget till kvinnors organisering.

Ekonomi

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 1 juni 2019

Senast uppdaterad: 11 juni 2024