Remissvar Ds 2022:18 Straffansvar för psykisk våld

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. Vi anser att förslagen går i linje med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt kan bidra i arbetet med att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet.

Utöver föreslagna lagstiftningsåtgärder behövs andra insatser för att säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning rörande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck. Exempelvis krävs en analys av var det brister i tillämpningen av befintlig lagstiftning och vilka åtgärder som krävs inom respektive berörd myndighet för att komma till rätta med dessa brister.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 26 oktober 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022