Remissvar över promemoria om ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar i allt väsentligt utredningens förslag med följande medskick in i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Jämställdhetsmyndigheten anser att straffskärpningen i lagen gällande hemfridsbrott och olaga intrång kan verka brottsförebyggande i enlighet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten delar promemorians bedömning att ett utökat straffskydd har en betydelse för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck eftersom det kan bidra till en ökad trygghet för utsatta.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 13 juli 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024