Statsbidrag till jämställdhetsprojekt 2023

Denna rapport är en redogörelse för verksamheten under 2022.

Projekten har berört och bidragit till utvecklingen inom samtliga av regeringens jämställdhetspolitiska delmål. Flest projekt har bidragit till delmålet om jämställd hälsa.

Merparten av organisationerna redovisar att de uppnått samtliga mål som satts upp i ansökan. Resterande har delvis uppnått sina mål. En utmaning som återkommer i flera redovisningar är coronapandemin och efterföljande restriktioner. Framgångsfaktorer som återkommer i redovisningarna är extern samverkan samt förankring i projektets målgrupp.

Det finns behov av utvecklad uppföljning av verksamhet som bedrivs i projekten för att i högre grad kunna dra slutsatser om prestationsnära effekter uppnås.

Publiceringsdatum: 1 juni 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024