Våldsförebyggande arbete

Sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga. I uppdraget läggs särskilt fokus på metoder för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, och med pojkar och unga män i en hederskontext. Myndigheten har som ett led i detta arbete skickat ut en enkät till ett 70-tal aktörer med frågor om vilket våldspreventivt arbete med unga i målgruppen 13–25 år de bedriver.

Resultat från enkäten

  • Generellt sett är det statliga myndigheter som har en stödjande funktion med syfte att ge kompetenshöjande insatser och metoder till yrkesverksamma. Medan det är det civila samhället och de kommunala verksamheter som i mycket hög utsträckning möter målgruppen unga.
  • Myndigheter som arbetar med våldsprevention har som exempel på insatser lyft kunskapshöjande insatser med fokus på maktperspektiv och maskulinitetsnormer. Ett antal aktörer lyfter också att föräldraskapsstödjandeinsatser är våldspreventiva.
  • Aktörer som möter målgruppen, nämner bland annat arbetssätt som består av kontinuerliga gruppsamtal och utbildning för att i dialog uppnå attitydpåverkande processer.
  • Det har inkommit ett 30-tal tips på metoder och material, gällande universellt våldsförebyggande.
  • När det gäller material riktat till målgruppen unga män och pojkar, har det inkommit sju tips om material.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 29 augusti 2018

Senast uppdaterad: 12 januari 2022