Föräldraledighetslagen

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen.

En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Med förälder likställs följande personer:

  • förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
  • förälders sambo,
  • särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
  • den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och
  • den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Det går att överlåta dagar med föräldrapenning till fler personer än bara barnets vårdnadshavare eller bonusförälder. Du som förälder kan föra över högst 45 av dina föräldrapenningsdagar till annan person som är försäkrad för föräldrapenning. Är du ensamstående gäller högst 90 dagar.

Rätten till ersättning regleras i socialförsäkringsbalken.

Ledighet för föräldrar

Anställda som har barn under åtta år har rätt att vara lediga från arbetet, med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan. Anställda har rätt att:

  • ta ut en sammanhängande ledighet
  • förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid
  • dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår
  • ledighet för tillfällig vård av barn.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens kan ledigheten delas upp över fler perioder.

Det finns möjlighet för föräldrar att ta ut dubbeldagar så att de kan vara lediga samtidigt med föräldrapenning. Föräldrar kan ta ut upp till 60 dubbeldagar fram till att barnet fyllt 15 månader.

När barnet är under 18 månader

En arbetstagare med barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig från sitt arbete utan krav på att ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

En arbetstagare som har adopterat har rätt att vara helt ledig från sitt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då hen fick barnet i sin vård.

När barnet är över 18 månader

Ledig med föräldrapenning

En arbetstagare har rätt att vara ledig i den omfattning som hen tar ut föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent).

Ledig på deltid utan föräldrapenning

En arbetstagare som inte tar ut föräldrapenning har rätt att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel för att ta hand om sitt barn. Det gäller om barnet inte har fyllt åtta år eller om det är äldre men ännu inte avslutat sitt första skolår.

Rätten till ersättning under föräldraledigheten regleras i socialförsäkringsbalken och kollektivavtal.

Anställningsskydd

Föräldraledighetslagen förbjuder också arbetsgivare att missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Det gäller exempelvis vid beslut om anställning och befordran eller vid tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor.

Socialförsäkringsbalken

Rätten till ersättning regleras i socialförsäkringsbalken. Se om föräldrapenning i 12 kapitlet och om tillfällig föräldrapenning i 13 kapitlet.

 

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 5 juli 2024