Skollagen och högskolelagen

Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar. Den omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning.

I juni 2010 antog riksdagen en ny skollag som trädde i kraft i juli 2011. Den nya skollagen är mer renodlad i beskrivningen av skolans arbete för att främja jämställdhet och likabehandling.

Redan inledningsvis fastslås att:

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”

Skolan ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom verksamheten har ansvaret för att främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

I skollagen regleras även rätten till barnomsorg. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller på grund av barnets egna behov.

I 6 kapitlet 10 § anges att skolpersonal som fått kännedom om sexuella trakasserier har en anmälningsskyldighet. Därefter har huvudmannen en skyldighet att genomföra en utredning samt att vidta åtgärder.

Högskolelagen

För utbildningar på universitet och högskola gäller Högskolelagen (1992:1 434). I lagen fastslås att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Vidare säger lagen att i högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Lagarna i sin helhet

Skollagen

Högskolelagen

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024