Genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten ska låta genomföra en nationell enkätstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och om sexuella rättigheter. Målet är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta effektivt med frågor kring folkhälsa. Fokus ska vara på faktorer som kan kopplas till folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet och hur de påverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Uppdraget ska genomföras med ett barnrättsperspektiv, och med hänsyn till faktorer som ålder och funktionsnedsättning. Studien ska belysa hur vanligt sexuellt våld är, och hur sexuellt våld och annat våld påverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kartläggningen ska visa vilka grupper som kan behöva särskilda hälsofrämjande insatser.

Startdatum: 28 juli 2016

Slutdatum: 01 juni 2019

Folkhälsomyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete