Kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hur socialtjänsten arbetar med ekonomiskt bistånd, ur ett jämställdhetsperspektiv. Socialstyrelsen ska ta reda på vilket stöd som kommunerna behöver för att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheten ska sedan ta fram det stödet och sprida det. Det handlar framför allt om insatser som kan stärka kvinnors och mäns förmåga att försörja sig själva. Kommuner kan behöva se över sina arbetsmetoder, hur man bedömer behov, vem som står som mottagare för utbetalningar, hur kommunen samverkar externt och internt, och vad kommunen kan göra för att motverka att människor utsätts för våld i nära relationer.

Socialstyrelsen ska under uppdraget samråda med SKL (senare SKR).

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Startdatum: 03 augusti 2017

Slutdatum: 01 december 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld