Kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin

Linköpings universitet ska ta fram och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård. Programmet ska rikta sig till anställda som möter barn och unga med psykisk ohälsa, och till medarbetare inom den specialiserade psykiatrin för barn och unga. Linköpings universitet ska under uppdraget ha en dialog med andra aktörer, däribland Utredningen om nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, Barnombudsmannen, Rädda barnen, Röda Korset, SKL (senare SKR) och Socialstyrelsen.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Vid Linköpings universitet finns sedan 2015 Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Startdatum: 12 april 2018

Slutdatum: 15 februari 2022

Linköpings universitet

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete