Kustbevakningens arbete 2019 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 31 december 2019

Kustbevakningen

Skydd för våldsutsatta

Kunskapsbaserat arbete