Permanent uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Sveriges riksdag permanentar länsstyrelsernas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel. Länsstyrelserna ska samverka med kommuner, regioner och andra berörda myndigheter och aktörer. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnas med det arbete som myndigheter på nationell nivå bedriver på området.

När uppdraget blir varaktigt ska varje länsstyrelse ha en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel. Genom samordningsfunktionen ska länsstyrelserna stödja och bidra till att:
• ta fram och genomföra regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner
• införa effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i både regionala och lokala verksamheter
• samarbeta på lokal, regional och nationell nivå
• utbilda och höja kompetensen på området i det egna länet

I en årlig redovisning ska länsstyrelserna bland annat:
• redovisa vilka resultat och effekter som har uppnåtts
• analysera utvecklingen av arbetet i respektive län
• analysera regionala och lokala behov av stöd på området

Startdatum: 03 november 2021

Slutdatum: 01 mars 2023

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete