Placering av barn utan vårdnadshavarnas samtycke

En ny lag om barns och ungas rätt vid tvångsvård, LVU, började gälla i Sverige 2017. Ett syfte var att stärka perspektivet på barnens rätt när samhället gör olika insatser. Ett annat syfte var att förtydliga samhällets uppgifter och åtaganden när barn och unga placeras i tvångsvård.

Socialstyrelsen ska analysera den nya lagens förslag om att socialnämnden i en kommun ska kunna besluta om att barn som har fyllt 16 år ska kunna placeras i tvångsvård, även när vårdnadshavare inte samtycker till det. Vilka svårigheter eller risker finns det för barnet? Hur kan socialtjänsten hantera kontakter med vårdnadshavare? I ärenden som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck är kontakter med vårdnadshavare särskilt viktiga, eftersom kontakterna kan innebära en risk för barnet eller den unge. 

Socialstyrelsen ska bland annat analysera
• förutsättningar för att besluta om insatser om tvångsvård av barn och unga
• vem som får fatta ett beslut
• vilken möjlighet som vårdnadshavaren ska ha att överklaga ett beslut
• vem som har rätt att bestämma över barnets personliga förhållanden när hen är placerad
• svårigheter att genomföra ett beslut när vårdnadshavare inte samtycker
• för vilken/vilka åldersgrupper av unga som en placering i tvångsvård kan vara lämplig

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Placering av barn utan vårdnadshavarnas samtycke

Startdatum: 19 december 2019

Slutdatum: 15 december 2020

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter