Samlad kvalitetssäkrad kunskap på webben

Socialstyrelsen ska redovisa vad den har gjort för att via sin webbplats Kunskapsguiden.se förmedla kunskap om mäns våld mot kvinnor till medarbetare inom hälso- och sjukvården och inom omsorgen. Kunskapsguiden.se ska ge kunskap om bland annat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor och flickor, sexualbrott, och om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Socialstyrelsen ska samverka med flera myndigheter och aktörer, däribland Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. Det här är ett av sex deluppdrag inom Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor, ett uppdrag som Socialstyrelsen fick 2018.

Startdatum: 07 juni 2018

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter