Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ingått en överenskommelse om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Exempel på punkter i överenskommelsen:

1. Samverkan mellan aktörer för att upptäcka våldsutsatthet
Det är viktigt med god och effektiv samverkan mellan olika delar av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra relevanta aktörer, så att den patient som har stora behov, till exempel till följd av våldsutsatthet, får den hjälp och det stöd som hen behöver och inte riskerar att falla mellan stolarna. 

2. Kvalitetsregistrens funktion för att kartlägga våld mot kvinnor i nära relationer
Kvalitetsregistren är värdefulla källor för forskning och innovation, och en av huvudkällorna till redovisningen av hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens resultat, bland annat i Öppna jämförelser. Kvalitetsregistren bidrar till en likvärdig och jämlik vård och omsorg, så att till exempel ovidkommande föreställningar om kvinnligt och manligt inte ska påverka diagnos och behandling. Könsuppdelad statistik för vårdinsatser är också viktigt för att kunna genomföra nationell kartläggningar och uppföljningar om förekomsten av våld mot kvinnor i nära relationer och förekomsten av könsstympning av kvinnor och flickor. 

Startdatum: 22 december 2020

Slutdatum: 31 december 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete