Samordning av föräldraskapsstödjande aktörer 2018-2021

Regeringen beslutade 2018 om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd för att främja barns hälsa och utveckling. Länsstyrelserna ska 2018–2021 stödja kommuner, landsting, regioner och andra aktörer som stödjer föräldrar i deras föräldraskap. Stödet ska gå till att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt, allmänt och generellt stöd i föräldraskap till föräldrar som har barn som är 18 år och yngre. Viktiga utgångspunkter i länsstyrelsernas stöd till aktörerna är barnrättsperspektivet, att främja jämlikhet, jämställdhet och ett jämställt föräldraskap. Uppdraget ska genomföras med ett funktionshinderperspektiv och med perspektivet att förebygga våld.

Länsstyrelsen Örebro ska samordna länsstyrelsernas stöd till de andra myndigheterna och aktörerna. Uppdraget ska också samordnas med andra uppdrag, både hos länsstyrelserna och hos andra myndigheter. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 18 december 2018

Slutdatum: 01 april 2022

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan