Vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser

Boverket ska ta fram och sprida en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen, från planering och anläggning till förvaltning. Myndigheten ska göra en sammanställning över aktuell forskning, och beskriva både synergier och eventuella målkonflikter som kan finnas mellan brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Boverket ska lyfta goda exempel, både om processens olika skeden och om aktörer. I uppdraget ingår att sprida vägledningen till relevanta aktörer inom samhällsplanerings- och samhällsbyggnadssektorn – både privata och offentliga.

Boverket ska se över om tolkningen av bygglagen behöver utvecklas när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter. Boverket ska genomföra uppdraget i samarbete med relevanta aktörer, däribland Brå, länsstyrelserna, Polisen, Trafikverket, Delegationen mot segregation, SKR och Statens centrum för arkitektur och design.

Startdatum: 30 mars 2018

Slutdatum: 30 augusti 2019

Boverket

Våldsförebyggande arbete

Kunskapsbaserat arbete