Maktanalys genomsyrar polisutbildningen i Malmö

I polisutbildningen vid Malmö universitet ingår att förstå, analysera och hantera olika former av sexism, rasism och diskriminering. Genom teoretisk kunskap och praktiska övningar i maktanalys får de blivande poliserna en bredare kompetens och bättre förutsättningar att lösa brott.

Polisstudenter i grupp fikar.

2017 beslutade regeringen om fem nya polisutbildningar, varav en i Malmö. 2018 drog planeringen i gång. Jesper Fundberg och Cristina Liljeroth, lektor respektive jämställdhetsstrateg vid Malmö universitet, var båda med från starten.

- Uppstarten av den nya utbildningen och sammanföll med universitetets regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering och metoo-rörelsen. Polisens upprop #nödvärn vittnade om stora problem med sexuella trakasserier i poliskåren. Vi ville redan från början i utbildningen inkludera frågor om män och kvinnor, etnicitet och hur olika maktordningar får betydelse i arbetet som polis, både i mötet med kollegor och i samhället, säger Cristina Liljeroth.

Polisutbildningen är ett samarbete mellan Polismyndigheten och universitetet. Polismyndigheten sätter utbildningsplanen medan universitetet utformar detaljerna i läroplanen. Utbildningen består av fyra terminers heltidsstudier och sex månaders aspiranttjänstgöring.

Unikt fokus på maktanalys

Jesper Fundberg har sin huvudsakliga tjänst vid Malmö universitet men arbetar även deltid vid Polismyndigheten. På så vis fungerar han som en brygga och kan lättare anpassa utbildningen utifrån hur behoven ser ut.

På polisutbildningen håller Jesper Fundberg i kunskapsområdet maktanalys som är integrerat i flera kurser. Han håller också i en kurs om professionsutveckling, som berör kollegialt samarbete och konflikter, men också den individuella resan till att bli polis. Totalt möter han studenterna 16 gånger under utbildningen.

- Ingen annan polisutbildning har i dagsläget så här stort fokus på frågor om makt och strukturer och vad de innebär i praktiken, säger Jesper Fundberg.

Den första terminen tar upp teori om makt i relation till främst kön, sexualitet, etnicitet och funktionalitet där studenterna gör egna undersökningar i samhället.

- Termin två till fyra handlar om att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiska moment, till exempel kring signalement, ingripande, radio och kommunikation, att stoppa sexuella trakasserier, möta unga, hantera provokationer och så vidare, säger Jesper Fundberg.

Realistiska övningar

För att göra de praktiska momenten mer verklighetsnära används figuranter, vilket liknas vid statister, som deltar i rollspel och andra övningar. I vissa fall samarbetar Malmö universitet med poliser verksamma i närområdet.

- Övningarna innehåller utmanande situationer i samarbetsträning. Vi vill få studenterna att träna på att reflektera och agera i komplexa situationer som liknar det professionella arbetslivet. Målet är att skapa en medvetenhet och vidga handlingsrepertoaren kring hur du som blivande polis bemöter och bedömer människor i tjänsten men också kollegor, säger Jesper Fundberg.

I en av kurserna synliggörs sexuella trakasserier med hjälp av metoden forumspel. Metoden innebär att erfarenheter gestaltas i rummet. När samma händelse spelas upp en andra gång blandar sig övriga deltagare in i situationen med förslag på hur de vill ändra på beteende bland de inblandade. De testar nya handlingsförlopp och tränar sig i att bryta och förändra en situation som har uppfattats som kränkande, utsatt eller provokativ i syfte att kunna agera annorlunda nästa gång något liknande sker.

Ökad medvetenhet hos nya poliser

Jesper Fundberg menar att det behövs en ökad medvetenhet bland poliser om maktordningar, till exempel sexism, homofobi och rasism. Därför får studenterna försöka hitta flera ingångar och sätt att hantera och reflektera kring ojämlika strukturer.

- Det handlar inte enbart om att se vad som sker mellan två individer och deras intentioner, utan snarare om att förstå makt som något mer komplext kring föreställningar, förväntningar och styrning av verksamhet det bakomliggande. Strukturell utsatthet kan handla om hur polisen styrs och organiseras, det vill säga bortom ideologi, avsikter och värderingar. Detta gör det både svårt och intressant.

"Som polis är det viktigt att ha bred kompetens och ett kritiskt perspektiv. Förmågan att reflektera kring sitt eget och andras beteende och kring gruppers villkor är en viktig polisiär förmåga."

Den första kullen avslutade sin aspiranttjänstgöring i somras och är nu färdiga poliser.

- Vi har följt upp studenterna med en enkät som visar att de haft nytta och glädje av sina kunskaper i maktanalys. Från erfarna poliser har vi fått återkoppling på att aspiranterna är kompetenta och medvetna men det finns mycket att utveckla, säger Jesper Fundberg.

Långsiktigt arbete

Frågor om makt och strukturer ingår på andra utbildningar vid Malmö universitet, till exempel den pedagogiska grundkursen som alla blivande lärare tar del av.

- Det är inte alla som känner till hur polisutbildningen arbetat för att skapa en ökad medvetenhet om olika maktordningar och hur det får betydelse i professionsutvecklingen. Men vid start av nya utbildningsprogram kommer ofta frågorna upp, inte minst inom utbildningar som kanske inte historiskt tänkt så mycket på frågor om män och kvinnors villkor, etnicitet, och andra maktordningar, säger Cristina Liljeroth.

Hon trycker på vikten att få med viktiga perspektiv i styrdokument för att skapa långsiktighet och inte bli beroende av enskilda personer. Detta är något som Jesper Fundberg håller med om, men ser samtidigt att det är en utmaning att hitta lärare som kan blanda teori och praktik anpassat för professionen.

Han kommer själv framöver att arbeta för hur maktanalys kan implementeras ytterligare på övriga polisprogram i landet. 

- Intresset växer! Och nyss blev jag väldigt jag glad då jag fick veta att en före detta lärarkollega lagt förslag om att införa maktanalys i fort- och vidareutbildning för utredare inom Polismyndigheten, säger Jesper Fundberg.

Fördjupning

Beskrivning av polisutbildningen vid Malmö universitet.

Läs mer om polisutbildningen vid Malmö universitet i Jämställdhetsmyndighetens rapport Jämställdhet i akademin (2020:6), bilaga 1.

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 7 februari 2022

Senast uppdaterad: 10 juni 2022